Feb 25, 2019

Kisi-kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013

Kisi-kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013

Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap 

Bagi bapak dan ibu guru SMP tidak terasa, sebentar lagi akan memasuki akhir semester genap. Biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk (PAT) Penilaian Akhir Tahun Ujian Akhir. 

Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal-soal yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Penilaian Akhir Tahun khususnya pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester genap Kurikulum 2013 yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan jawabannya.

Berikut kumpulan Soal-soal Penilaian Akhir Tahun Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Semester genap

SOAL PILIHAN GANDA 
I. Wenehana tanda silang (X) huruf A, B, C, utawa D ning jawaban sing bener!
Wacana
Keponakane Pangeran Walangsungsang yaiku Pangeran Syarif Hidayatullah balik ning Cerbon kira-kira taun 1470 Masehi. Sangang taun sawise Pangeran Syarif Hidayatullah bali king cerbon kira-kira taun 1479, Pangeran Syarif Hidayatullah ngantikaken pamane dadi penguasa Cerbon, kelawan gelar “Sunan Gunung Jati”.
1. Miturut wacana ning duwur sapa aran keponakane Pangeran Walangsungsang?
A. Raja Segara C. Rara Subang Larang
B. Syarif Hidayatullah D. Ki Gendeng Alang-alang

2. Sedurunge netep ning cerbon Syarif Hidayatullah genae ning Mesir. Syarif Hidayatullah balik meng cerbon kira-kira taun....
A. 1470 Masehi B. 1471 Masehi C. 1472 Masehi D. 1473 Masehi

3. Syarif hidayatullah ngantiaken pamane dadi penguasa lan olih gelar Sunan Gunung Jati, yaiku pirang taun sawise netep ning cerebon?
A. Enem taun B. Pitung taun C. Wolung taun D. Sangang taun

4. Raden Wiralodra iku anake Bupati Bagelan, Raden Singalodra lagi nonomane seneng luru elmu lan seneng tapa brata. Saben lelungan ditiburi pawongane, arane Ki Tinggil.
Pitakon kang beli cocok karo isi paragraf mau yaiku....
A. Sapa wong tuwane Raden Wiralodra? C. Ki Tinggil iku apane Raden Wiralodra?
B. Sapa wong tuweane Raden Wiralodra? D. Apa kesenengane Raden Wiralodra lagi enom?

5. Bu Tuti duweni anak telu, sing pembarep lanang, penengahe wadon lan sing pembuncite lanang.
Istilah ning gugon tuwone kepanjing ning bocah sukerta....
A. Cukit dulit C. Sendang kapit pancuran
B. Pancuran kapit sendang D. Grandel 

6. Aja dhodok ning adepan lawang, bokat........
Gugon tuwon ning duwur, lamon diterusaken kudu....
A. Ana wong liwat balik maning C. Bokat wetenge dawa 
B. Ditinggal lungga kenang emboke D. Ana wong ngelamar balik maning

7. Ukara ngesor iki sing kepanjing ukara pameging yaiku....
A. Bibi lagi nyiram kembang C. Ati-ati nebrang dalan gedhe
B. Nang, aja dolan ning pinggir kali D. Bapak masih ning sawah

8. Winggi dheweke uwis teka mrene.
Miturut dhodoke tembung  ning ukara mau, tembung winggi iku kepanjing gatra....
A. Keterangan B. Lesan C. Jejer D. Wasesa

Wacana
Kanggo upacara adat bersih desa, warga pada patungan. Ana sing matung duit, beras pari, klapa, gula, teh, kayu, lan ana sing ngupai jaburan nagasari, piscok, lan sejen-sejene, tapi sing bli due apa-apa matunge tenaga. Kepriben para pemuda pemudi? Pemuda pemudi katon aktif, bale desa katon bersih lan endah, sebab wis didekorasi bari janur, kembang, lan gegodongan. 
Umbul-umbul wis dipasang ning dalan-dalan. Tanda-tanda wis dipasang bari kursine.
9. Tema wacana ning dhuwur yaiku....
A. Pemuda pemudi B. Bersih desa C. Bala desa D. Umbul-umbul

10. Sing kepanjing tembung camboran ngarep guri masih sebangsane  ning wacana dhuwur yaiku....
A. Piscok B. Nagasari C. Bale desa D. Beras pari

11. Tembung camboran sing arep guri walikane ning wacana dhuwur yaiku....
A. Pemuda pemudi B. Gula teh C. Klapa kayu D. Bersih endah
12. Sing kepanjing contoh tembung camboran tugel ning wacana dhuwur yaiku....
A. Umbul-umbul B. Beraspari C. Piscok D. Nagasari

Ngisor gendheng saponana
Nata watu jejer sanga
Abot entheng lakonana
Golet elmu sampe purna
13. Guritan sing ana ning dhuwur iku kepanjing salah sijie contoh guritan....
A. Purwakanthi B. Tembang C. Wangsalan D. Parikan

14. Guritan ning dhuwur iku lamun diitung wandae ana....
A. 8 wanda + 8 wanda x2 C. 8 wanda + 6 wanda x2
B. 8 wanda + 7 wanda x2 D. 8 wanda + 5 wanda x2

15. Tembung loro utawa lewih sing nduweni arti siji, yaiku pengertian saking....
A. Tembung lingga C. Tembung andahan
B. Tembung camboran D. Tembung rangkep

16. Cara maca guritan sing bagus  yaiku kudu nguasai aspek-aspeke. Ning esor iki sing dudu kepanjing aspek maca guritan yaiku....
A. Interprestasi B. Penghayatan C. Komunikasi D. Swarane elon

17. Gatra sing sepisan lan gatra sing kepindo minangka tumpuan utawa sampiran, gatra sing ketelu lan kepapat minangka isine. Ketentuan kuen sing kudu ana baka arep gawe....
A. Tembang B. Wangsalan C. Parikan D. Guritan

18. Gawe cincau nangka sabrang
Kurang setrup lewih banyu
Aja sok watak gumampang
................................................
Ukara sing pas nggo ngisi baris kepapat ning parikan duwur yaiku....
A. Sebab penting ngluru ilmu C. Sebab kudu bener luru ilmu
B. Sebab penting uga luru ilmu D. Sebab bli penting ngluru ilmu 

19. Abang-abang, ora legi
Ngadang-ngadang tapi wedi
Parikan ning duwur contoh sing kanggo pirang wanda?
A. 4 wanda + 3 wanda x2 C. 4 wanda + 4 wanda x2
B. 4 wanda + 5 wanda x2 D. 4 wanda + 6 wanda x2

20. Pace diremed-remed
.....................................
Kanggo ngelengkapi parikan pedinan ning duwur sing pas yaiku....
A. Melu sira bli enak C. Tiwas edan bli kelakon 
B. Baka ngece aja banget-banget D. Ngadang-ngadang tapi wedi

21. Saben dina minggu para siswa padha sinau karawitan ning sekolah.  
Dodoke tembung ukara mau yaiku....
A. KW J W L KT B. KT W J L KW C. KW L J W KT D. KT J W L KW

22. Agus disuntik dokter jalaran lara weteng. Tembung sing dodoke gatra wasesa ning ukara mau yaiku....
A. Dokter C. Agus
B. Jalaran lara weteng D. Disuntik

23. Susi nandur kembang mawar.  Ukara mau kepanjing contoh ukara....
A. Tanduk tanpa lesan C. Tanggap
B. Jenise tembung D. Tanduk nganggo lesan

24. Iwak dipangan wawan.  Ukara mau kepanjing ukara....
A. Tanduk nganggo lesan C. Tanduk tanpa lesan
B. Tanggap D. Jenise tembung

25. Hadirin ingkang kula mulyakaken acara sampun priyad, mangga sareng-sareng dipun tutup, namung bilih pembawa acara wonten kesawonan tutur utawi tindak ingkang boten sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Mangga cara dipun tutup sareng maos hamdalah.
Alhamdulillah hirobilalamin. Billahitaufik wal hidayah,wassalammualaikum Wr.Wb.
Ning susunan acara  ucapan mau kepanjing ....
A. Bebuka B. Hiburan C. Penutup D. Sambutan ketua

26. Pembawa acara kudu percara diri, aja kedeleng ragu-ragu, lan sikape kudu sing santun, uga busanae sing dienggo pantes lan pas ning situasine. Hal-hal mau kepanjing salah sijine bab-bab sing kudu dikuasai MC yaiku....
A. Ucapan C. Diksi/ pilihan tembung
B. Intonasi D. Penampilan lan busana

27. Mandu acara iku kudu nyenengaken, tertib lan meriah. Hal-hal kuen kepanjing  tugas pentinge....
A. MC/Pemandu acara C. Ketua panitia
B. Ketua OSIS D. Ketua Komite

28. Guritan ning jaman bengen salah sijine kanggo kegiatane wong kang pinter....
A. Nembang B. Sastra C. Guyon D. Ngomong

29. Sarman tiba sing wit pelem.  Dhodoke tembung ukara ning duwur  yaiku....
A. J W K B. J K W C. W K J D. J W 

Wacana
Sepeda onthel kuno sing paling tua digawe taun 1910, masih wutuh ana barkone, cap bari segele, sing unik berkone masih kaya lampu ting. Kang Bandhol baka cerita sepede semangat pisan. Kang bandhol bli mung seneng koleksi bae, senajan umure wis tua kira-kira 71 taun katon masih sehat, diwujudaken baka ana kegiatan fun bike ning endi bae sering melu, Purwekerto, Semarang, Bandung tau dilurung, pancen  nyenengaken sejene iku batur penggemar sepeda onthel kuno ya akeh. Kayane sebab kita tukang nunggang pit kita dadi tetep sehat, ning konon omongane Kang Bandhol karo nyengkal sepede tuane.

30. Pikiran utama paragraf ning duwur yaiku....
A. Kang bandhol bli mung seneng koleksi bae
B. Kayane sebab kita tukang nunggang pit kita dadi tetep sehat
C. Kang bandhol baka cerita sepede 
D. Sepede onthel kuno sing  paling tua digawe taun 1910

31. Kepriben ekspresine kang bandhol baka cerita tentang sepede onthel?
A. Ora semangat B. Semangat pisan C. Biasa bae D. Ngenes

32. Kang bandhol baka ana kegiatan fun bike ning endi bae pasti melu. Ning esor iki salah sijie kota sing pernah ditekani kang bandol yaiku....
A. Jakarta B. Kuningan C. Bandung D. Tegal

33. Ning esor iki sing bli kepanjing salah sijine fungsi sandangan pangkon yaiku....
A. Sandangan pangkon bli bisa dadi gantie pasangan
B. Sandangan pangkon dipasang kanggo mateni aksara
C. Sandangan pangkon dipasang ning aksara sing dipateni
D. Sandangan pangkon bisa dadi gantine pasangan

34. Sandangan swara suku baka ditulis ning aksara carakan genae ning....
A. Arepe aksara C. Ngisor bli nyambung bari aksaran
B. Ngisor nyambung bari aksara D. Guri sedurung aksara sejene

35. Aksara carakan sing bli kena dipai sandangan pepet yaiku....
A. Aksara Le lan Se C. Aksara Re lan Be
B. Aksara Re lan Ce D. Aksara Re lan Le

36. Beras pulen baka ditulis nganggo aksara carakan dadi....
A. bersHks\ B. bersPu Xn\ C. bersPutih D. bersPnFn\

37. Bocah pinter baka ditulis nganggo aksara carakan dadi....
A. [bocaPi[nT C. [bocaPinT/
B. [bocapn[t/ D. [bocpin[T/

38. [foynZ[b/o   baka ditulis kanggo aksara latin dadi ....
A. Doyan ngabor B. Doyan nguyon C. Doyan ngibur D. Doyan ngibur

39. Iwak manyung baka ditulis aksara carakan  dadi....
A. aiwknvu= B. aiwk[pvu C. aiwkfuvu= D. aiwkMvu=

40. Anak semut baka ditulis nganggo aksara carakan dadi....
A. anakSemur\    C. ankSemut\
B. anaksem/\ D. ankSmut\

II. Wangsulana pitakon-pitakon ning esor iki!
41. Ukara-ukara ning esor iki udalen miturut dhodoke tembung!
a. Budi tumbas rasukan teng pasar b. Winggi kula dahar sega pecel
42. Salinen nganggo aksara latin :
a. finx[bobufiluz b. pevkitCc/
43. Gawenen ukara nganggo tembung :
a. Lunglit b. Kumis kucing
44. Salinen nganggo aksara carakan :
a. Jaksa agung b. Lontong sayur
45. Gaweaken contoh parikan sing 9 wanda + 9 wanda x2

Bagi bapak dan ibu guru yang ingin mengunduh soal, kisi-kisi dan kunci jawaban Bahasa Indramayu Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 : 
Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini 
Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini 
Kisi-kisi Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini


Kisi-kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon