Jan 12, 2021

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi

 


Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 – Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun berikutnya.

 

Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 semester ganjil kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.

 

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dibuat Tim MGMP Bahasa Indramayu SMP Kabupaten Indramayu :


I. PILIHAN GANDA

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 25, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan () pada huruf A, B, C atau D pada lembar jawaban!


Wacana

SUMPAH PEMUDA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.


Bapak-bapak lan Ibu-ibu, sederek sedaya ingkang kula hormati, rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani lan kula banggakaken.


Dinten-dinten wau kula sedaya khususipun para muda-mudi ingkang wonten teng ngriki perlu sami-sami nginget dateng dinten Sumpah Pemuda, amargi Sumpah Pemuda niku saben naun dipunperingati tetepipun tanggal 28 0ktober.


Isi saking Sumpah Pemuda wekdal kongres kaping kalih inggih menika:

• Kami Putra dan Putri Bangsa Indonesia Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia.

• Kami Putra dan Putri Banggsa Indonesia Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.

• Kami Putra dan Putri Bangsa Indonesia Berbahasa Satu Bahasa Indonesia.


Kalian penting sanget wekdal ngawontenaken peringatan Sumpah Pemuda naun niki kangge kula sedaya inggih menika kula sedaya kedah saged mendet hikmaipun, mila saking niku mangga kula kalian panjenengan sedaya tansa iman kalian taqwa dumateng Allah SWT, napa mali wekdal puniki sampun katah tiyang ngertos malahan sampun katah sanget pemuda kalian pemudinipun ingkang belajar wonten datenng  perguruan tinggi napa niku dateng tingkatan sarjana S-1, sarjana S-2 ugi wonten sarjana S-3.


Semangat perjuangan Bangsa Indonesia kangge ngrebut kemerdekaan sampun terbukti kelawan terwujude Sumpah Pemuda ingkang kados Ombak Samudra, gilir gumanti nerjang daratan mboten wonten mandege, berjuang terus berjuang lali pati tega nyawa.


Semonten atur kula nyuwun agungipun pangapunten bilih wonten ceriosan kula ingkang ndadosaken rengating panggalih, tumbas kupat teng jagapura, upami kula lepat nyuwun dipunpangapura.

1. Tema wacana ning dhuwur yaiku :

A. Pidato antawis aparat pemerintah sareng rakyat

B. Pidato ngrayakaken kemerdekaan

C. Pidato berjuang mbrantas kebodohan

D. Pidato mringati dinten sumpah pemuda


2. Pikiran utama ning paragraph ketelu yaiku :

A. Semangat berjuang bangsa Indonesia ingkang dados ombak samudera

B. Berjuang mbrantas kebodohan lan ngentas kemiskinan

C. Etang-etang nerasaken amanate para pahlawan bangsa

D. Isi sumpah pemuda


3. Dinten Sumpah Pemuda dipringati ning tanggal….

A. 14 Agustus

B. 28 Oktober

C. 10 November

D. 17 Agustus


4. Wacana ning dhuwur pidato pemerintah kanggo….

A. Wong tuane

B. Anake

C. Bature

D. Rakyat


5. Miturut pidato teng inggil genane parikan ana ning paragraph….

A. Ke-1

B. Ke-3

C. Ke-6

D. Ke-5


6. Tembung lingga (kata dasar) ning tembung nambali yaiku ….

A. Tambal

B. Tambali

C. Nambal

D. Nambali


7. Ater-ater (awalan) lan panambang (akhiran) ning tembung kelanggengan yaiku ..

A. ke - lan - ngan

B. k - lan - n

C. ke - lan - an

D. ke - lang - ge - ngan


8. Asale wong tuwane mlarat. Tembung kosok balen (lawan kata) saking tembung mlarat yaiku….

A. Miskin

B. Sugih

C. Kaya

D. Sedeng


9. Supaya cita-citane kelaksana kudu blajar sing wekel.

Tembung dasa nama (persamaan kata) saking tembung wekel yaiku….

A. Sering

B. Bareng

C. Rajin

D. Males


10. Yen nulis kabeh…….. sapa sing maca?.Tembung pengiket (kata sambung) sing pas kanggo ukara mau yaiku….

A. Lan

B. Karo

C. Klawan

D. Toli


11. Sebab keudanan Santi (ganti) klambi bae.

Tembung rangkep (kata ulang) sing pas kanggo nglengkapi ukara ning dhuwur yaiku..

A. Diganti

B. Gonta-ganti

C. Gantian

D. Ganti


12. “Kebakaran alas akibat anane wong sing buang udud sembarangan ning bumi “.

Tembung sing dicetak miring ning ukara mau,dasa namane yaiku…

A. We, Tirta

B. Radi, Sasih

C. Pratiwi, Kisma

D. Siti, Bagaskara


13. “Ning minggu-minggu kiyen lagi musim udan mulane akeh banyu sing pada meneng ning tendon “.

Dasa namane tembung banyu yaiku..

A. We, Tirta

B. Radi, Sasih

C. Agni, Geni

D. Siti, Bagaskara


14. Ukara ning esor sing nunjukaken ukara pitakon yaiku..

A. Wulan September sampe Desember biasane kepanjing musim apa?

B. Lamuk AedesAegypty sing nggawa virus lan nyebabaken penyakit demam berdarah

C. Runtah-runtah iku dikumpulaken lan dikreseki dewek-dewek

D. Mangga bebersih kelawan buang sampah ning tempate


15. Aja ndodok ning dhuwur bantal. Ukara mau kepanjing ning jenise..

A. ukara cerita

B. ukara pitakon

C. ukara pakon/kongkon

D. ukara pameng


16.Mau bengi siti nonton panggung gembira.

Miturut ndhodhoke tembung ukara ndhuwur sing kepanjing ning gatra wasesa (predikat) yaiku…

A. Mau bengi

B. Siti

C. Nonton

D. Panggung Gembira


17. Wingi sore parto melu perlombaan minton. 

Miturut ndhodhoke tembung ukara ndhuwur sing kepanjing ning gatra keterangan yaiku…

A. Wingi sore

B. Parto

C. Melu perlombaan

D. Minton


18. “Mekoten mawon harapan kula kangge rencang-rencang“. 

Ukara ndhuwur lamon dirubah nganggo basa ngoko dadine…

A. Mekonon bae harapan kula kanggo batur-batur

B. Mekonon bae harapan kita kangge batur-batur

C. Mekonon bae harapan kula kangge batur-batur

D. Mekonon bae harapan isun kanggo batur-batur


19. “Ana maning alat sing anyar“. Ukara mau lamon dirubah nganggo basa krama dadine….

A. Wonten maning alat sing anyar

B. Wonten malih alat sing enggal

C. Wonten malih alat ingkang enggal

D. Wonten malih alat sing anyar


20. “Tiang ingkang kerja kantoran samia gadah laptop“. Ukara mau lamon diganti karo basa ngoko dadine….

A. Wong sing kerja kantoran pada duwe laptop

B. Wong sing kerja kantoran samia duwe laptop

C. Wong sing kerja kantoran pada gadah laptop

D. Tiyang sing medamel kantoran pada duwe laptop


21. Aksara carakan saking tembung “kerteg ulir” yaiku….


Jawaban : C


22.  


Tulisan jawa ning iringan lamon ditulis nganggo aksara latin monine…

A. Trenggiling

B. Kremeng

C. Kreneng

D. Kwangwung


23.


Tulisan jawa ning iringan monine…


A. Blager

B. Klenger

C. Kedenger

D. Blenger


24.  


Tulisan jawa ning iringan monine…


A. Nyuled Mrica

B. Nyuled Kompor

C. Nyuled Kamar

D. Nyuled Damar


25. Tembung“ wit trubus “baka disalin nganggo aksara jawa dadine…

Jawaban : A.


II. URAIAN

26. Jelasaken pengertian pidato!

27. Sebutaken lan jelasaken kerangka apa bae sing kudu disiapaken menawi arep gawe wewara!

28. Susunen tembung-tembung ning esor dadi ukara sing bener!

• bangsa – basa – ningkataken – budaya – daerah

• katah – crita – perpustakaan – buku – teng

29.  Ukara krama ning esor saline nganggo basa ngoko!

• Saged nggadahi semanget kados dene para pahlawan bangsa

• Kawula sedaya kedah ngargai rerencangan

30.Aksara jawa ning esor salinen nganggo tulisan latin!


Bagi Anda yang membutuhkan file tersebut silakan download di bawah ini :

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 Semester Ganjil download di sini 

Kisi-kisi PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 download di sini 

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon