Apr 24, 2021

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum DaruratSoal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat - Para peserta didik yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru saja menyelesaikan Ujian Sekolah tahun pelajaran 2020/2021.

 

Ujian Sekolah menjadi salah satu penentu kelulusan sekolah, selain nilai rapot dari kelas 7 semester ganjil hingga kelas 9 semester ganjil. Karena masih dalam kondisi pandemi maka kegiatan Ujian Sekolah ada yang menggunakan secara daring tetapi ada juga mengerjakan soalnya dari rumah masing-masing.

 

Jadwal Ujian Sekolah di beberapa kabupaten kota berbeda-beda. Ada yang pelaksanaan Ujian Sekolah mulai dari tanggal 5 April hingga tanggal 10 April 2021. Tetapi ada juga yang berbeda lebih awal atau setelahnya.

 

pada kesempatan kali ini kami membagikan akan soal dan kunci jawaban ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indramayu tingkat SMP tahun pelajaran 2020/2021 yang dapat digunakan untuk pembelajaran di rumah atau bisa dimanfaatkan oleh bapak dan ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk pembuatan soal tahun berikutnya.

 

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Indramayu SMP/MTs tahun pelajaran 2020/2021 kurikulum Darurat yang dibuat oleh Tim Pembuat Soal MGMP Bahasa Indramayu Kabupaten Indramayu :


I. PILIHAN GANDA 

Tresna Lingkungan Urip

Apa sing diarani trésna lingkungan iku? Lingkungan urip, yaiku kabéh sing ana ning sekubengé  menungsa lan ana hubungan timbal baliké. Kabéh baka diopéni akéh mupangaté. Bisa nggawé lingkungan ramah lan bisa nyiptakaken masyarakat séhat, aman, tentrem lair lan batin. 


Indonésia kewentar minangka paru-paruné donya. Sebab Indonésia duwé alas sing masih rungkud lan ngasilaken oksigen sing akéh. Ning negara Indonésia akéh tanduran lan sato kéwan sing khas. Contoné tanduran kayu cendana, uwit matoa, manuk cendrawasih, orang utan, komodo, lan séjén-séjéné. 


Ekosistem aja kongsi rusak, kudu dijaga lan diopéni kayadéné kawasan Gronggong lan gunung Cermé Cerbon, katon alasé sing ijo royo-royo lan subur. Pulo Menyawak sing minangka kawasan wisata  bahari ning Dermayu. Uga satoan menyawak minangka dadi ciri khas lan dadi daya tarik pulo Menyawak. 


Alam sing bagus lan asri iku kudu diéman, dipiara, ditrésnani, dijaga lan dilestarikaken. Rasa seneng lan trésna ning alam lan lingkungan kudu dicukulaken sing awit sekiyen. Ambir pada rumasa lan rasa nduwéni lan tanggung jawab lestarine alam Indonésia. 

(Kukutip saking Basa lan Sastra Cerbon-Dermayu kangge SMP/MTs Kelas VII)

1. Tema utama wacana ning dhuwur yaniku………….

A. Pulo menyawak . 

B. Tresna lingkungan 

C. Wisata Bahari

D. Ekosistem laut


2. Lingkungan urip yaiku antara menungsa karo séjéné ana hubungan..............

A. sing bagus lan nyenengaken 

B. timbal balik lan kompleks 

C. antara sing mati lan urip

D. sing kurang nyenengaken


3. Pikiran utama paragraph kaping loro yaniku……….

A. Rasa nduweni tanggung jawab lestarine alam. 

B. Indonesia minangka paru-parune donya. 

C. Wisata Bahari Pulo Menyawak.

D. Tanduran lan sato kewan sing khas.


4. Wacana ning dhuwur kêpanjing ning jênise karangan....

A. Deskripsi 

B. Narasi 

C. Argumentasi 

D. Pêrsuasi


5. Kita sing minangka generasi mudane Indonesia kudu ………

A. bisa ngedol sing ana ning negeri Indonésia 

B. nduwéni rasa ngrumat alam lingkungan 

C. dadi wong tani kabéh ambir bli kurang mangan

D. sering melu kumpulan karo wong tuwa-tuwa

 

6. Ukara nyêgah utawa larangan sing ana ning wacana yaiku ana ning paragraf....

A. Paragraf siji lan telu 

B. Paragraf telu lan papat 

C. Paragraf siji lan loro

D. Paragraf loro,lan papat


7. Umahe Siti rapih pisan, sabên dina diberesi sadina-dinane wis diberesi kabeh lan perabotan ditaroh ning gênah-gênahe ,ahire sapa sing nyangka anane banyu teka sing kali lan nyebabaken udan,..ahire 

banjir wis saminggu ora surut-surut Siti pegel lan ngenes ,Perabotane naroh sakarêpe lan sapolahe dewek,

Têmbung-têmbung sing dicêtak miring ning crita ndhuwur yaiku olih atêr-atêr....

A. Atêr-atêr lingga andahan 

B. Panambang-akên 

C. Sêsêlan lingga andahan

D. Atêr-atêr dwilingga


8. “ laka macan” lamon ditulis nganggo aksara carakan yaiku....


Jawaban : A


9. Tulisan jawa ning iringan monine yaiku....


A. Cerita Ramanyana 

B. Cerita Samarana 

C. Cerita Mahabarata

D. Cerita Rajabasa


10. Tembang utawa parikan (puisi)tradisional jawa,ingkang saben baite duwe baris ukara(kalimat)ingkang 

namine gatra,lan unggal gatra duwe sejumlah suku kata tertentu lan diahiri karo bunyi sajak ahir 

ingkang disebut guru lagu, yaiku pêngêrtian saking...

A. Têmbang 

B. Têmbang gêde 

C. Têmbang têngahan

D. Têmbang macapat


11. Titenana judul têmbang ning êsor iki :

(1) Durma 

(2) Kusumastuti

(3) Sinom

(4) Pucung

Judul tembang ning dhuwur sing beli kêpanjing ning judule lagu macapat anae ning nomêr....

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4


12. Bocah sing lahire barêng sêdina lanang wadon kêgolong bocah sukerta....

A. Kêmbar 

B. Jêmpina 

C. Anggana

D. Dhampit


13. Surat sing cara ngirime ngongkon wong sejen, yaiku surat....

A. Surat ulêman 

B. Surat kiriman 

C. Surat Pribadi

D. Surat pêrjanjian


14. Bagian-bagian surat sing kêpanjing ning conthone ukara salam pembuka yaiku....

A. Assalamuallaikum Wr. Wb 

B. Ning Jakarta 

C. Wassalam

D. Ttd Batur ira


15. Ning jaman bêngen gawe guritan iku dadi kêgiatane wong kang pintêr sastra bae, cara gawe guritan 

sing bênêr yaiku....

A. Diakhiri têmbung sun anggurit 

B. Bli ngango purwakanti swara 

C. Sêtitike 4 gatra

D. Sêtitike 5 gatra


16. Ngisor gêndeng saponana

Nata watu jejer sanga

Abot enteng lakonana

Golet elmu sampe purna

Parikan ning dhuwur lamon diitung jumlah wandhane yaiku...

A. 8 wanda + 5 wanda x2 

B. 8 wanda + 6 wanda x2 

C. 8 wanda + 7 wanda x2

D. 8 wanda + 8 wanda x2


17. Bongkoh kupat jangan dembara, ............................................

Ukara sing pas kanggo nêrusakaên parikan ning dhuwur yaiku...

A. Bilih lepat nyuwun dipangapura 

B. Bilih lepat njaluk salaman 

C. Bilih lewat nyuwun disapa

D. lamon salah nyuwun dipangapura


18. Wingi Arjun mangan sega uduk

Dhodhoke têmbung sing bênêr miturut ukara ning dhuwur yaiku....

A. Kw- J- W- L 

B. Kt- J- W- L 

C. J- W- L- K 

D. J- W- L


19. Ukara ning êsor sing kêpanjing ning ukara tanduk yaiku...

A. Ani ditukoakên sêpatu ning kakange 

B. Barang-barang uwis dikumpulakên

C. Pêlêm disrawat Dodo

D. Karmin nyrawati wit rambutan


20. ”Ning Kafe ,Yanto mbasuh gelas saben bengi” 

Miturut ndhodhoke têmbung gatra-gatrane ukara ning dhuwur sing bênêr yaiku ...

A. Kt-W-J- L -Kw 

B. Kt- J –W- L - Kw 

C. Kw- J- W- L- Kt

D. Kt- J- W- L


21. Coba susunên maning têmbung-têmbung ning êsor supaya dadi ukara sing bênêr.

 “ pidato – kita – ning – masalah – nyampéaken – pendidikan “

A. Ning kita nyampeaken masalah pidato pendidikan 

B. Kita nyampeaken pidato ning masalah pendidikan 

C. Kita nyampeaken masalah pendidikan ning pidato

D. Masalah pendidikan nyampeaken ning pidato kita


22. Pêmadu acara utawa MC nduweni tugas pênting ning pêlaksanaan salah sijie acara. MC iku kudu 

mampu ngucapakên/ngomong nggunakakên bahasa kêlawan jêlas lan pas. Ukara ning dhuwur 

pêngêrtian saking ....

A. Diksi 

B. Intonasi 

C. Pênampilan

D. Ucapan


Wacana

Mugia kula sêdaya sagêd mêndêt hikmah kalian mupangat wontêné unjungan puniki, ugi sagêd  nêrasakên cita-cita Radén Wiralodra ingkang damêl Indramayu mulih harja, milanipun Indramayu dados 

makmur.

Mêkotên mawon criosé saking kula. Kula ngaturakên “bongkoh kupat jangan bêndara, bilih lêpat nyuwun pangampura”, “sênajan larang tukua intên, bilih katah kêkirangan nyuwun agungipun pangapunten”.Kula ugi ngaturakên “sêga angêt dicampur karo uyah, kêsuwun sangêt dumatêng para hadirin  sêdaya.”

Mêkotên mawon pêngucap saking kula. Mugia kula sêdaya diparingi kêbêrkahan dumatêng Gusti Allah  ingkang maha pêmurah lan maha pênyayang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

23. Teks pidato ning dhuwur kêpanjing ning bagian....

A. Awal pidato 

B. Isi pidato 

C. Akhir pidato

D. Awal lan akhir pidato


24. Ukara inti saking isi pidato ning duwur yaiku...

A. Mugia sagêd nêrasakên cita-cita sêkolah

B. Cita-cita bisa kêlaksana

C. Bêlajare pada sêmangêt

D. Mugia sagêd nêrasakên cita-cita ‘mulih harja”


25. Sing umahe pada banjir pada ngungsia !, Têmbung kosok balene (kêwalikane) têmbung banjir,

yaiku...

A. Eman 

B. Mlarat 

C. Asat 

D. Malês


26. Bocah-bocah sing sekolah T.K ari balik esuk-esuk.... Kosok balene têmbung esuk-esuk yaiku...

A. Padang-padang 

B. Pêtêng-pêtêng 

C. Sore-sore

D. Awan-awan


27. Sawise banjir,klambine wis ditaroh ning gênah-gênahe.Têmbung sing dicêtak miring olih tambahan  apa lan kêpanjing jênise têmbung apa...

A. Têmbung rangkêp dwiwasana, olih panambang -e

B. Têmbung rangkêp dwilingga pada swara, olih panambang -e

C. Têmbung rangkêp dwipurwa, olih panambang -e

D. Tembung rangkep dwilingga salin swara, olih ater- ater –e


28. Têmbung Dwilingga pada swara sing ana ning ukara ngêsor yaiku,kejaba(kecuali)...

A. Bareng ntas urusan, Darkem ari kêtêmu raine plengas -plengos bae

B. Salak sing oli tuku ning pasar cilik-cilik

C. Sekiyen Surti uripe wis dewek-dewek,sawise pegatan karo suamine

D. Siswa T.K Melati mlayu-mlayu ning taman.


29. “ wong sing ora gelem kerja,dikonggkon apa bae ora gelem ”.

Paribasan sing cocog kanggo pêrnyataan ning duwur yaiku...

A. Nguyahi sêgara 

B. Rajeg mangan tanduran

C. Mogok sapi

D. Gupak pulut ora mangan nangkane


30. Arti paribasan “pager doyong,apa gebrage bae” yaiku...

A. Wong sing ngumbara luruh pangan balik maning ning desane.

B. Wong tua sing bêlajar maring wong ênom

C. Wong sing wis bêtah ning panggonan sing anyar

D. Wong sing uripe pasrah nrima apa bae sing arêp kêdaden 


31. Kadma karo Karmin ditangkep ning polisi kenang rebutan bocah wadon lan ahire gawe rebut waktu 

nonton Sandiwara ning kampung sebelah ,perbuatan kadma karo Karmin kêna diparibasakakên...

A. Dipai ati ngrogoh ampêla 

B. Rêbutan pepesan kosong 

C. Wis murag wulu wêntise

D. Bêcik kêtitik ala kêtara


32. Arane wijil semangka yaiku...

A. Kolang-kaling 

B. Kwaci 

C. Klêntêng

D. Pêlok


33. Arane wijil rangdu yaiku ...

A. Kwaci 

B. Klungsu 

C. Kolang kaling

D. Klenteng


34. Sintren salah sawijine kêsênian sing ana ning wêwêngkon pêsisir lor utamane ning Indramayu lan  Cirebon. Jare para sêsêpuh, sintren lan lais iku kêsênian sing sêring ditanggap ning wong hajatan, 

Sunatan lan Rosulan,tapi sêkiyên arang krungu manggung malah kêsênian Lais mah wis langka babar pisan. Biasane Sintren manggung ning wayah sore ari langka udan lan padhang wulan.

Pikiran Utama sing pas kanggo wacana ning dhuwur yaiku...

A. Sintren kêsênian wêwêngkon pêsisir

B. Asal- usule Sintren Pêsisir

C. Sintren Kêsênian Tradisional

D. Sintren Karo Lais pada manggung


35. Têng Dêrmayu niku Kabupaten ingkang gadah katah adat, ugi masyarakatipun maksih pêrcantên kalian botên ninggalakên adat saking nenek moyangipun, kadosdene nadran, ngarot, sêdêkah bumi, ngunjung, 

mapag sri, kalian sanes-sanesipun ingkang sabên naun dipunlaksanakakên kêlawan tujuan para nelayan ngalap bêrkah nganaaken syukuran ning laut.

Miturut paragraf ning duwur pêngêrtian Nadran yaiku...

A. Adat syukuran pêtani arêp panen

B. Adat syukuran ziarah ning kuburan

C. Adat syukuran nelayan

D. Adat syukuran pêtani sawise panen


36. Kula sêdaya kêdah ngrêgani, ngormati, kalian ngajéni dumatêng Nyi Mas Endang Dharma Ayu, ingkang wastanipun sampun kêpêndêt dados naminipun Daérah Indramayu.

Basa pêdinan utawa basa ngokone saking ukara sing dicêtak miring yaiku...

A. kita kabeh kudu ngargai, ngormati 

B. kula kabeh kudu ngargai, ngormati 

C. Kita kabeh kedah ngargai, ngormati

D. Kula sedaya kudu ngargai, ngormati


37. “unggal dina kita ning umah belajar online ning HP,waktune awit esuk sampe awan ”.

Basa kramane saking ukara ning dhuwur yaiku...

A. Saben dinten kula teng griya sinau online teng HP waktosipun saking esuk sampe siang 

B. Saben dinten kula teng umah sinau online teng HP waktosipun saking enjing sampe siang

C. Unggal dinten kula teng griya sinau online teng HP waktosipun saking enjing sampe siang

D. Saben dinten kula teng griya sinau online teng HP waktosipun saking enjing sampe siang


38. Aksara jawa saking “ obligasi” yaiku...

Jawaban : C


39. Salinên nganggo aksara latin…A. Indramayu rêligius 

B. Indramayu remaja 

C. Indramayu kota

D. Indramayu kota manga


40. Wujude pasangan sing padha bari aksara asline yaiku...


Jawaban : B


II. ESSAY

Wangsulana pitakon - pitakon ning êsor iki !

41. –kita kabeh kudu njaga kesehatan 

-Siswa kudu rajin bêlajar unggal dina.

Ukara ning dhuwur salinên nganggo basa krama!


42. *Pucung

Bapak pucung Dudu watu dudu gunung

Menclok lambung kiwa 

Cekelane kaya anjir

Pang digjaya Bisa ngambah jumantara

Gawekakên guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu, têmbang pucung ning dhuwur!


43. Sêbutakên unsur intrinsik crita cindhêk!


44. Tulisên nganggo aksara carakan “dadi siswa indramayu kudu setya”


45. Tulisen nganggo aksara latin


Bagi Anda yang membutuhkan Soal dan Kunci Jawaban, serta Kisi-kisi Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat silakan download di bawah ini : 

Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat download di sini

Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat download di sini

Kisi-kisi Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat download di sini 

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2020/2021 Kurikulum Darurat
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon