May 12, 2024

Prediksi Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun 2024

Prediksi Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun 2024Prediksi Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Jenjang SMP Tahun 2024 - Soal ini sebagai latihan untuk mengikuti kegiatan Ujian Sekolah atau Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 6 - 14 Mei 2024. 

 

WACANA I:

Baka disimak teliti Taman Sari Sunyaragi, bengene wangunan sing endah pisan, yaiku wangunan sing dikubengi segara-segaraan, kaya wangunan taman sari Binzantium ning Timur Tengah sing ketelah “Istana Air”, yaiku wangunan sing diwangun ning tengah telaga amba (segaran) sing tempate diwangun ning tengah padang pasir, ning tengahe digawe pulo sing dikupengi segara-segaraan, sing banyune bli tau asat, pulo iku tengahe digawe wangunan-wangunan sap-sapan/tingkatan sing esor sampe menduwur, digawe kamer-kamer lan gua-gua, saben tingkat ditanduri lan ditata aneka warna kekembangan sing gawe endahe swasana, lan banyune nggrojing terus-terusan bli ana pedote. Mulane baka disawang sing kadohan katon endah pisan.

1. Wangunan taman sari Binzantium ming Timur Tengah disebut....

A. Istana air C. Istana segara

B. Istana Sunyaragi D. Tamanwangi


2. Kelingan kula kelingan

Pelesiran jalan-jalan

Lunga piknik ning cibulan

........... .... .............

Sempunaaken lirik tembang anyar “piknik ning cibulan”....

A. Bari luru pemandangan C. Maksude luru hiburan

B. Rame-rame lan bebaturan D. Kanggo bebungah pikiran


3. Ali : Assalamu’alaikum Pak Carma

Pak Cari : Wa’alaikumsalam, aih Ali, ana apa li, mene karo batur-batur, ana keperluan karo sapa ?

Ali : Enggih Pak, Kula sareng rencang – rencang bade wonten kepriyogian sareng Bapak, punapa Bapak wonten waktos ?

Ukara ingkang cetak kandel iku menawi di basa kramakaken, dados....

A. Mriki sareng rencang-rencang, wonten kepriyogian sareng sinten?

B. Mriki sareng rencang-rencang, wonten keperluan sareng sinten?

C. Mriki karo rencang-rencang, wonten kepriyogian sareng sinten?

D. Mene sareng rencang-rencang, wonten kepriyogian sareng sinten?


4. “Emboke dielus-elus, anake diedek-edek”.

Wangsulan badekan ning duwur iku, yaiku...

A. Salak C. Anda

B. Doyan nyolong D. Timbangan


5. Baka sebutane uwohe aren iku arane apa ?

A. Klatak C. Polong

B. Besusu D. Kolang kaling


6. Abang-abang kembang temu

Tiwas..... bli.....

Sempurnakaken parikan (4 wanda + 4 wanda)x2 ning duwur iku....

A. Tiwas ngadang bli ketemu C. Tiwas lungane bli ketemu

B. Tiwas tekane bli ketemu D. Tiwas begadang bli turu


7. Sing diarani crita babad iku crita rayat sing ana hubungane bari....

A. Crita Gaib C. Crita Legendha

B. Crita Fabel D. Crita Sejarah


8. Titenana Jenis-jenise wayang ning esor iki:

1. Wayang beber

2. Wayang kulit purwa

3. Wayang blarak

4. Wayang golek

5. Wayang klutuk

Endi sing termasuk jenise wayang!

A. 1, 2 lan 4 C. 3, 4 lan 1

B. 2, 3 lan 5 D. 4, 5 lan 1


9. Titenana pernyataan ning esor iki:

1. Kates

2. Emes

3. Waluh

4. Bonteng

5. Pare

Pernyataan ning duwur iku kepanjing ning jenis palawija kelompok....

A. Pala Gumantung C. Pala Kesimbar

B. Pala kependem D. Pala mrambat


10. Teng unsur-unsur guritan niku wonten kalih yaiku unsur fisik lan unsur batin, teng andap niki pundi ingkang mlebet unsur fisik ?

A. Tema C. Irama

B. Majas D. Rasa Pengrasa


11. Titenana bagian-bagian serat teng andap niki:

1. Adangiyah

2. Kop serat

3. Purwaka

4. Surasa basa

5. Setata basa

6. Bab serat

7. Nomer serat

8. Aran

9. Pepernah

10. Titi mangsa

11. Salam penutup

12. Tapak asma

13. Wasana basa

Urutaken bagian – bagian serat kang masih acak ning duwur iku :

A. 2-7-6-5-1-3-4-13-11-10-9-12-8 C. 2-7-6-5-1-3-4-13-11-12-9-10-8

B. 2-8-6-5-1-3-4-13-11-10-9-12-7 D. 2-7-1-5-6-3-4-13-11-10-9-12-8


12. ‘kita mau weruh ana wong tabrakan’

Ukara ning duwur iku kepanjing ning ukara apa ?

A. Ukara takon C. Ukara crita

B. Ukara sambawa D. Ukara kongkon 13.   gambar poster ning iringan iku kepanjing ning jenis reklame apa?

A. Reklame social C. Reklame ning jaba ruang

B. Reklame komersial D. Reklame ning jero ruang


14. Apa kang dimaksud karo guru lagu ?

A. Ukara sepada lingsa/koma ning tembung

B. Dhong dhinge swara ning akhire gatra

C. Cacah/jumlahe wanda saben gatra

D. Tembang cilik


15. “Prosa crita rakyat sing dianggep ning sebagian masyarakat ning daerah-daerah crita kedadiyane dipercaya bener-bener ana lan nyata”.

Pernyataan ning duwur kepanjing ning pengertian....?

A. Babad C. Fiksi

B. Dongeng D. Legendha


16. “menawi Dermayu niku kawentar teng lumbung pantunipun”.

Ukara ning duwur baka disalin meng baha ngoko dadine….?

A. Lamon Dermayu iku kawentar ning parine

B. Baka Dermayu iku kewentar ning lumbunge

C. Lamon Dermayu niku kawentar ning lumbung parine

D. Baka Dermayu iku kewentar ning lumbung parine


17. “Dolanan bisa akehan, dimulai sing hompimpah, sing kalah jaga tempat, ngitung bari nutup rai, pas itungan kesepuluh, kabeh bocah pada umpetan, sing jaga nggulati sing pada umpetan, baka ana sing ngidek hum dianggep menang”.

Pernyataan ning duwur iku ciri-ciri sing dolanan apa ?

A. Rok umpet/bon-bonan C. Gobag sodor

B. Patahan D. Glatikan


18. Yen tes balik jalan-jalan mingguan

Mumpung bae tas gajian kaulan

Warung pojok go ampiran

……. ..…… ..……

Terusaken lirik tembang ning duwur!

A. Ning sekabeh langganan

B. Etung-etung kenalan

C. Sebab nyasar ning cungur

D. Ora klalen kesopanan


19. Wah Njanur gunung esuk-esuk wis teka ning umah, ana apa?

Punapa maksud tembung wangsalan sing di cetak kandel ning duwur?

A. Ndlongop C. Lagi kemaruk

B. Gawe dugal D. Kadingaren


20. “Bab sing penting, sebab minangka ide cerita utawa sumber cerita sing arep digelaraken ning drama”.

Pernyataan ning duwur kepanjing ning pengertian…

A. Alur C. Tema

B. Plot D. Latar


21. Titenana kewan – kewan ning esor iki:

1. Wedus

2. Singa

3. Marmut

4. Hamster 

5. Unta

6. Jaran 

Pernyataan teng inggil niku, ingkang mlebet kewan darat sikil 4 kang saged diingu yaiku....

A. 1, 2, 3 C. 4, 5, 6

B. 2, 4, 6 D. 1, 4, 6


22. Titenana kewan-kewan banyu teng andap niki:

1. Iwak mujaer/nila

2. Iwak boso

3. Iwak blodog

4. Iwak kerapu

Conto iwak ning duwur iku termasuk jenis iwak sing uripe ning endi....?

A. Iwak sing uripe ning banyu kali, pinggir segara/mangrove

B. Iwak sing uripe ning banyu sing diingu(budidaya)

C. Iwak sing uripe ning segara 

D. Iwak sing uripe ning banyu kali utawa banyu rawa


23.  


Gambar ning duwur sing ana panahe iku arane apa?

A. Buntut C. Eri

B. Songot D. Sirip


24. Apa sebutane aran anake banyak ?

A. Senggrutu C. mendhet

B. Blengur D. krete


25. “Ibu mau tuku sepatu sekaoskakine”.

Ukara ning duwur iku duwe arti…

A. Siji utawa tunggal C. Karo utawa bari

B. Kabeh D. Sawise, baka, angger


26. Ning esor iki ukara sing duwe arti “kabeh” sing endi….

A. Wektu ana arak-arakan liwat, kabeh bocah sesekolah metu kabeh

B. Nang satekane ning bandung kabari ibu ya

C. Ibu tuku cangkir secawane

D. Kita pernah sekelas karo tia


27. “Nia duwe rambut sing bagus lan matene sipit”.

Apa basa kramane rambut lan mata?

A. Palarapan lan mripat C. Mastaka lan Paningal

B. Rikma lan mripat D. Palarapan lan Soca


28. Unsur crita cindek iku ana loro yaiku unsur instrinsik lan unsur ekstrinsik, kang dimaksud unsur ekstrinsik yaiku…

A. Njelasaken keterangan pencitraan, sejarah, biografi pengarang

B. Njelasaken keterangan pencitraan, sejarah, biografi penyanyi

C. Njelasaken ide pokok, pencitraan, sejarah, biografi pengarang

D. Njelasaken keterangan penciptaan, sejarah, biografi pengarang


29. Nilai sing ana hubungane bari kesopanan, tata karma iku kepanjing ning …

A. Nilai Ketuhanan C. Nilai Etika

B. Nilai Religius D. Nilai Sosial


30. Miturut S. Padmosukotjo sing diarani baguse karangan yaiku…. 

A. Basa gampang dimengerti C. Bli ana rasa pangrasa

B. Bli pas bari kenyataan D. Bli bisa diterima ning pikiran


31. Nilai sing ngajaraken pengertian, mahami lan ngerteni uga ngurmati, sikap lan penguripane wong sejen, iku kepanjing ning nilai….

A. Nilai Sosial C. Nilai Etika

B. Nilai Kultural D. Nilai Kesopanan


32. Titenana urutan teknologi informasi ning esor iki:

1. Teknologi informasi sejarah

2. Teknologi informasi modern

3. Teknologi informasi prasejarah

Urutan teknologi informasi sing bener yaiku…

A. 1, 2, 3 C. 2, 3, 1

B. 3, 2, 1 D. 3, 1, 2


33. “wujud tatanan jaman primitip lan uripe masih durung netep”, pernyataan niku manjing ning jaman apa?

A. Teknologi informasi sejarah C. Teknologi informasi prasejarah

B. Teknologi informasi modern D. Teknologi informasi sejarah baru
34.   alat tandu kuen manjing ning alat jaman teknologi informasi…

A. Modern C. Sejarah baru

B. Sejarah D. Prasejarah


35. Media sing kanggo nulis rada dawa digawe sing penjalin duwe sebutan….

A. Perkamen C. Rontal

B. Daluwang D. Wolat


36. Peninggalan jaman sejarah cirine sing ditemukaken jaman iku yaiku….

A. Crita legendha C. Aksara

B. Alat sing watu D. Alat masak


37.


 aksara kuen baka diwaca muni....


A. Krawu C. Kramu

B. Kraca D. Krapu


38. Tembung “kremes” baka di salin ning aksara carakan dadi….
39.


 aksara kuen baka diwaca muni...


A. Satu C. Satya

B. Kyai D. Pring


40.


, aksara kuen baka diwaca muni...


A. Argentina C. Android

B. Agustus D. Amsterdam


URAIAN:

41. Klenteng randu jebug jambe kang wis tua

Pelem pelok botor cipir

Wuku wijil kapas

Beton isi ning nangka

Asem klungsu raning wijil

Malinjo klatak

Isi sawo ran kecik


Tembang pupuh durma ning duwur iku sebutaken guru wilangan lan guru lagu e?


42. Salinen aran bagian-bagian awak ning esor iki karo basa krama!

1. Mata

2. Rambut

3. Kuping

4. Jitok 


43. “Ani lagi lunga tuku beras ning pasar”.

Salinen ukara ning duwur nganggo basa karma!


44. Tembung “mangan krupuk”, iku salinen meng aksara carakan!


45. Gawea cerita cindhek tentang tema “liburan sekolah”, paling setitik rong paragrap!


Bagi rekan-rekan yang membutuhkan Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun 2024 silakan download di sini  


Prediksi Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun 2024
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon