Dec 5, 2018

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Semester Ganjil

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Semester Ganjil

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 Semester Ganjil 

Untuk bapak dan ibu guru data seperti kisi-kisi, soal dan lembar jawaban soal PAS (Penilaian Akhir Semester) ini mungkin sangat berarti terutama bagi mereka yang berkasnya hilang karena lupa menyimpan atau dipinjam seseorang dan tidak dikembalikan. 


Terlebih lagi komputer atau laptop yang biasa digunakan rusak atau hilang digondol maling sehingga semua data yang berhubungan dengan semua pekerjaan tersebut lenyap. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu adalah dengan cara menyimpannya secara cloud atau awan melalui beberapa media seperti dropbox, google drive dan lain sebagainnya. 


File ini biasa digunakan oleh bapak dan ibu guru untuk membuat analisis butir soal. Berikut kisi-kisi, soal dan Jawaban PAS mata pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Semester Ganjil : 

I. Wenehana tanda silang (X) huruf A, B, C, utawa D ning jawaban sing bener!

Wacana
Titenana cuplikan teks pidato ning sor iki!
Assalamu’alaikum wr wb
Puji kelawan syukur kula aturaken dumateng Pangeran Kaula Gusti Allah SWT ingkang Maha Suci lan Maha Agung. Sholawat sinareng salam kula kintunaken dumateng junjungan kaula sedaya Nabi Muhammad SAW kelawan keluarga, sahabat ugi para pamilet ajaranipun kalian harepan mugia angsal syafa’at mengkin teng yaumul akhir amin ya robbal alamin.
Para Bapa uga Ibu lan Tamu kalian para undangan ingkang kula hormati, kula niki bade ngucapaken duta werana, yen duta niku namine kengkenan, menawi werana niku punika tegese pengucap. Kula niki bade medalaken wiraosan, maklum ilat ora wiengkon, lambe ora bebalung. Pring nom tinejet miring, kula kautus mriki nyuwun kaberkahan sesarengan.
Kula sedaya ngajeni, ngormati lan ngregani dumateng Nyi Mas Endang DharmaAyu ingkan wastanipun kependet dados naminipun Daerah Indramayu. Ngormati Lan ngargai para Penggeden teng daerah ngrupaaken budi pekerti ingkangsae. Kula sedaya unggal taun saged nginget lan ngajeni teng unjungan puniki.
Muga kula sedaya saged mendet hikmah lan mupangat wontenipun unjunganpuniki. Mugia kula sedaya saged nerasaken cita-cita Raden Wiralodra ingkang damel Indramayu Mulih Harja, Indramayu dados malmur.
Mekaten wiraosan saking kula, kula ngaturaken “ bongko kupat jangan bendara, bilih lepat nyuwun pangapura, senajantukua inten, bilih katah kekirangan myuwun agungipun pangapunten.

Dipetik saking buku Blajar Lan Sastra Dermayu Kls IX
Nomor 1-5 mangga ningali wacana ning dhuwur
1. Kula puniki bade ngucapaken duta werana, tegesipun duta werana inggih punika….
A. Kengkenan Pengucap C. Maringi Pengucap
B. Kintunan Pengucap D. Nyuwun Pengucap

2. Teks pidato ning duwur sing nuduhaken Parikan inggih punika ….
A. Ilat ora winengkon, lambe ora bebalung C. Kula sedaya kedah ngregai, ngormati lan
Pring nom tinejat miring ngajeni.
B. Bongkoh kupat jangan bendara D. Mugia kula sedaya saged mendet hikmah
Bilih lepat nyuwun pangapura lan mupangate unjunga puniki

3. Ngormati lan ngargai ….. teng daerah ngrupialen ….. ingkang sae.
Tembung sing tepat kanggo nyemournaaken ukara rumpang ning duwur yaiku … 
A. Para Pwenggeden, budi pekerti C. Junjungan. hikmah
B. Winengkon , kaberkahan D. Leluhur, mupangat

4. Parikan “Senajan lanang tukua inten, bilih katah kekirangan nyuwun agung pangapunten” nduweni maksud/makna  .…
A. Nagturaken matur kesuwun C. Jaluk pangapura
B. Jaluk keberkahan D. Supaya kelinngan ning Gusti Allah SWT

5. Mekoten nawon Pidato saking kula. Ukara puniki bagian pidat saking .…
A. Isi/Maksud pidato C. Tembung pembuka
B. Salam pungkasan D. Tembung pungkasan

6. Mangga sareng-sareng mbantos rencang ingkang perlu dana kangge bea siswa. 
Ukara punika kepanjing teng bagian pidato
A. Isi/Maksud pidato C. Tembung pembuka
B. Salam pungkasan D. Tembung pungkasan

7. Assalamu’alaikum wr wb, kapanjing bagian ….. teng pidato.
A. Salam pungkasan C. Tembung pembuka
B. Salam pembuka D. Tembung pungkasan

8. Kula ngaturaken kesuwun sanget dumateng para panitia ingkang ingkang nyukani kesempatan dumateng kula. Ukara niki kelebet bagian … pidato. 
A. Salam pungkasan C. Tembung pembuka
B. Salam Pembuka D. Tembung pungkasan

9. Ning sor iki ukara sing nggunakaken tembung sanepa yaiku …
A. Ucapane manis bratawali C. Bocah iku matane plarak plirik bae
B. Mimi lagi nguleg sambel ning pawon D. Nang ari belajar kuh aja cekikikan bae

10. Sanajan awake gede duwur, naging atine wadag glepung. Tembung wadag glepung artine …
A. Ciut pisan C. Lunyu pisan
B. Kaku pisan D. Alus pisan

11. Mbakta bukunipun sampun katah-katah bilih awrat (abot)
Tembung Mbakta kepanjing tembung …
A. Kriya lingga C. Kriya tanggap
B. Kriya tanduk D. Kriya rangkep

12. Wah ternyata sampeyan curang, boten adil wektos mimpin pertandingan.
Sing kepanjing tembung Kahanan/keadaan, yaniku …
A. Wah B. Curang C.Mimpin D. Pertandingan

13. Jagate panas pisan, tapi Alhamdulillah barang ana angin krasa adem.
Angin kepanjing tembung …
A. Kahanan C. Aran abstrak (tanpa wujud)
B. Aran konkrit/ngewujud D. Keterangan

14. Kula diparingi yatra teng uwa, Alhamdulillah yatra punika saged kangge tumbas peralatan sekolah.
Sing kepanjing tembung panuwuh yaniku …
A. Diparingi
B. Teng
C. Alhamdulillah 
D. Saged

15. Ngerjaaken soal PAS baten pareng bujeng-bujeng, mengke hasilipun kirang sae. Ukara puniki kelebet
A. Ukara kongkon
B. Ukara pamenging
C. Ukara tandang 
D. Ukara crita

16. Ning sor iki sing kepanjing ukara tandang yaiku …
A. Ngomonge sing jujur supaya masalahe gelis pragat.
B. Tiyang sekampung rame-rame nggebugi maling motor.
C. Wiraose ingkang sopan sareng tiyang sepuh.
D. Aja ngobrol bae ari lagi blajar.

17. Ukara sambawa ning sor iki sing due arti sanajan ana ning ukara …
A. Musibah tahun 2018 teng Indonesia beturut-turut awit gempa ning Lombok sampe  Donggala.
B. Batik Indramayu kawentaripun batik Proletar.
C. Nuruta marng tiyang sepuh, kados-kados urip kula bahagia.
D. Pintera uga percuma nang nok, ari ora nduweni sopan santun lan budi pekerti maring guru mah.

18. Lare istri punika umure 14 tahun, griyanipun teng dusun Tumbuh Baru, naminioun Jelita. Piyambekipun dipun tilar ibune awit alit. Jelita dipun asuh maring Bapane ingkang sayang, nangng Bapane saniki sakit sakitan. Jelita dipun kenal gadis ingkang cerdas lan wani. Pasuryanipun ingkang ayu lan budi bahasanipun ingkang sopan, Jelita dipun tresnani maring rencang-rencangipun.
Ukara ning dhuwur, manjing jenis ukara.…
A. Crita C. Sambawa
B. Tandang D. Pemenging

19. Tembang macapat uga diarani tembang cilik, yaiku tembang song keiket ning guru lagu, guru wilangan uga gatra. Sing diarani guru wilangan iku …
A. Dongdinge swara ning akhiri gatra.
B. Cacahe wanda;suku kata unggal gatra.
C. Ukara sepada lingsa (koma) ning tembang.
D. Jumlah bait (padha) nung tembang.

20. Bapa pucung
Dudu watu dudu gunung
Menclok lambung kiwa
Cekelane kaya anjir
Pong digjaya
Bisa ngamba jumantara
Tembang macapat “Pucung” iku nduweni …
A. Guru lagu u – u – a – I – a – a lan guru wilangan 4 – 8 – 6 – 8 – 4 – 8
B. Guru lagu ng – ng – a – r – a – a lan guru wilangan 4 – 8 – 6 – 8 – 4 – 8
C. Guru padha u – u – a – I – a – a lan guru gatra 4 – 8 – 6 – 8 – 4 – 8
D. Guru padha 4 – 8 – 6 – 8 – 4 – 8 lan gurugatra ng – ng – a – r – a - a

21. Bode lor karang sari
Watu belah Pesalakan
Alngja jodoh kena mari
Aja belah wong sesanakan
Tetembungan iku kesebute …
A. Paribasan C. Parikan
B. Wangsalan D. Geguritan

22. Maksud/isi tetembungan ning no soal no 21 iku …
A. Aran desa ning dsersh Cirebon
B. Sanajan wis langka jodoh nanging wong meduluran ora kena pecah/pegot.
C. Lamon bisa mah jodoh ora kena marian.
D. Wong-wong sing desa Cirebon iku sedulur.

23. Jejer utawa sampiran ning soal no 21 iku ana ning baris …
A. (1, 2) C. (3.4)
B. (2, 3) D. (1, 4)

24. …. Putranipun tiyang boten gadah, lare punika wekel sanget, purun nyambut damel, milanipun piyambeke sampun angsal gelar doktor. Tembung panyambung ingkang tepat kangge ukara niku …
A. Sareng C. Keranten
B. Nanging D. Sanajan

25. Akeh satoan sing ana ning bumi iki, macem-macem jenis lan pakane, wedus-wedus, sapi-sapi lan kebo-kebo mangane suket, tap macan mangane daging. Beda maning karo satoan orong-orong sing senenge umpetan ning jero bumi. 
Tembung rangkep sing jumlahe mung siji ana ning tembung …
A. Wedus-wedua
B. Kebo-kebo
C. Macan-macan 
D. Orong-orong

26. Wong bengen nulis peringatan sejarah beli nganggo tulisan utawan angka bae, tapi nganggo unen-unen sing diarani Sengkalan. Dadi Sengkalan iku nduweni arti …
A. Unen-unen utawa tetmbungan kanggo mringati ngadege/dadine kota.
B. Unen-unen utawa tetmbungan kanggo ngatiaken angkane taun.
C. Unen-unen utawa tetmbungan sing didasari taun jawa.
D. Unen-unen utawa tetmbungan sing didasari taun masehi.

27. Miturut wujude sengkalan dibagi loro yaiku sengkalan memet lan senkalan lamba. Sing diarani sengkalan memet yaiku …
A. Sengkalan sing wujude gambar
B. Sengkalan sing wujude tetmbungan/unen-unen
C. Sengkalan sing didasari taun jawa.
D. Sengkalan sing didasari taun masehi.

28. Rasa denawa manjing irung
Tembung Segkalan iki nandaaken tahun …
A. 5691 C. 1400
B. 1945 D. 1965

29. Tembung sengkalan ning soal no 28 iku, ngruaken peristiwa …
A. Kemerdekaan RI
B. Runtuhe Kerajaan Majapahit
C. Peristiwa G 30 S PKI 
D. NGadege Mesjid Demak

30. Indonesia merdeka tahun 1945. Tembung Sengkalan tahu 1945 yaiku “ Tata suci … tunggal”
Tembung sing tepat kanggo nyempurnaaken Sengkalan ma yaiku …
A. Kawruhing C. Gapuraning
B. Telaganing D. Panditaning

31. Tulisan aksara jawa sing monine “Tantri Kamandaka“ yaiku …

32. Tulisan aksara jawa “nyuled geni“ sing bener yaiku …

33. [                              aksara jawa iki diwacane …
A. Rondang kacih C. Gonthang kasih
B. Ronthang kasih D. Gondhang kasih

34. Aksara jawa sing diwacane “musik gendhing” yaiku.…

35. Tulisan tembung “sentul“  sing bener  yaiku…

36. Bocah cilik iku awit mau nangis bae. Basa kramane nangis yaiku … 
A. Nyuwun C. Suwun
B. Muwun D. Purun

37. Ora duwe duit kanggo nglanjutaken sekolah.
Basa kramane ukara ning duwur yaiku …
A. Boten gadah artos kangge mlajengaken sekolah.
B. Boten gadah artos kangge majengaken sekolah.
C. Boten gadah yatra kangge majengaken sekolah.
D. Boten gadah yatra kangge nglajengaken sekolah

38. Basa pedinan (ngoko)  “lepat” yaiku …
A. Klalen C. Bener
B. Salah D. Lamun

39. (1) Penonton (5) Puniku
(2) Tim (6) Sanget
(3) Menang (7) Wantenipun
(4) Remen (8) Indonesia
Urutan tetmbungan sing bener kanggo ukara iku …
A. (1-4-6-7-2-8-3-5) C. (1-3-7-2-8-5-4-6)
B. (1-2-3-4-5-6-7-8 ) D. (1-8-4-6-7-2-3-5) 

40. Kula kuh nembe sumerep wonten putusan dinten basane mimi sejagat pinika.
Basa pedinane (ngokone) Sumerep yaniku …
A. Mbuh C. Langka
B. weruh ` D. Masih

II. Wangsulana pitakonan niki kelawan singget uga leres!
41. Uruten tetmbungan ning sor iki supaya dadi ukara sing bener!
Wong – sliwer – watu – pelataran – akeh – pating – ngunjali – bolak-balik – sing Penambangan.
42. Salina nganggo basa krama ukara ning sor iki!
Basa minangka salah sijine wujud kebudayaa, basa nunjukaken anane ciri khas wargane.
43. Salinen nganggo aksara jawa!
“Turun Sintren “
44. Gawea ukara tandang lan ujara sambawa nganggo tembung “wiraos”
45. Jelaskaen bedane Sengkalan Candra sengkala lan Sengkalan Surya sengkala.

III. Ngarang
Gawea isi pidato kelawan temane “ Duka Palu, Sigi Lan Donggala”

Download Kunci Jawaban Bahasa Indramayu Kelas 9 Semester Ganjil
Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Semester Ganjil
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon