Dec 5, 2018

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Ganjil

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Ganjil

Soal PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Ganjil

Untuk bapak dan ibu guru data seperti kisi-kisi, soal dan lembar jawaban soal PAS (Penilaian Akhir Semester) ini mungkin sangat berarti terutama bagi mereka yang berkasnya hilang karena lupa menyimpan atau dipinjam seseorang dan tidak dikembalikan. 


Terlebih lagi komputer atau laptop yang biasa digunakan rusak atau hilang digondol maling sehingga semua data yang berhubungan dengan semua pekerjaan tersebut lenyap. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu adalah dengan cara menyimpannya secara cloud atau awan melalui beberapa media seperti dropbox, google drive dan lain sebagainnya. 


Berikut kisi-kisi, soal dan Jawaban PAS mata pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Ganjil : 

Wacana 
Apa siswa pernah weruh utawa ngrungu aran maestro tari topeng Dermayu? arane Mimi Rasinah, wong sing nyekel teguh kebudayaan kuno tari topeng sampe tekan tutug umure, dadi inspirasi wong-wong salah sijine Rhoda Grauer sing dadi sutradara film dokumenter sing durasine 54 menit, sing judule ”Rasinah The Enchanted Mask”. 
Tarian salah sijine wujud kebudayaan sing bisa nodokaken identitas nasional. Minangka sing nduweni kebudayaan nasional para siswa kabeh kudu tanggung jawab lan kreatif ngupakara, nglestarikaken, uga ngembangaken kebudayaan sing ana.
1. Jenis wacana ning dhuwur yaiku .…
A. puisi B. prosa C. drama/guneman D. parikan

2. Maestro tari topeng Dermayu yaiku ....
A. Mimi Rasinah B. Mimi Rasminah C. Mimi Rasimah D. Mimi Rasmimah

3. Siswa kudu tanggung jawab lan ... kebudayaan sing ana. 
A. ngrawat B. ngejaga C. nyebaraken D. nglestarikaken

4. Surat iku mujudaken sarana ....
A. nulis B. komunikasi C. maca D. cerita

5. Surat kiyen dikirim carane ngongkon wong sejen yaiku ngirim barang utawa sejene.
Arti ning duwur yaiku kasebut ....
A. surat dinas B. surat undangan C. surat kiriman D. surat pribadi

6. Tanggal wektu surat ditulis diarani ....
A. titi mangsa B. titi wangsa C. titi masalah D. titi musalah

7. Wayang iku wewujudan karya seni sing endah, sing ning jerone isi piwulang ....
A. falsafah wayang kulit C. falsafah wayang golek
B. falsafah sing adi luhung D. falsafah urip manusa

8. Cerita Mahabharata ditulis nganggo basa Jawa Kuno, isine ana yaiku ....
A. 18 bagian B. 19 bagian C. 20 bagian D. 21 bagian

9. Sing ngarang cerita mahabharata yaiku ....
A. Empu Sedhah B. Empu Panuluh C. Empu Wiyasa D. Empu Walmiki

10. Wayang klitik yaiku ....
A. wayang digawe sing kulit
B. wayang sing ceritane Ramayana
C. wayang digawe sing gagang godong boled
D. wayang digawe sing kayu wujude gepeng kaya wayang kulit

11. Wayang kulit ceritane yaiku ....
A. program pemerintah C. Ramayana utawa Mahabharata 
B. keluarga berencana D. Umarmaya lan Umarmadi

12. Ukara sing nganggo tembung dwilinggayaiku ....
A. Esuk-esuk kita miyang sekolah. C. Bocah miyang esuk ora pada ketinggalan.
B. Saben esuk kita miyang sekolah. D. Bocah kuen miyang sekolahe esuk bae.

13. Ukara sing nganggo tembung dwilingga salin swara yaiku ....
A. Aja jeritan bae, sebenere jaluk apa? C. Aja jejeritan bae, sebenere njaluk apa?
B. Aja jerat-jerit bae, sebenere njaluk apa? D. Aja jerit-jerit bae, sebenere njaluk apa?

14. Ukara sing nganggo tembung dwipurwa yaiku ....
A. Bocah lagi pada belajar.
B. Wong tua lagi pada ngurus anak-anake.
C. Bocah iku cengar-cengir bae, apa ana sing lucu.
D. Pemimpin iku seneng pisan gawe bebungah bari rakyat.

15. Ukara sing nganggo tembung dwiwasana yaiku ....
A. Swarane wong gemuyu pating cekakak rame pisan.
B. Tetamba wis tekan endi-endi tapi beli waras-waras.
C. Kadang-kadang baka esuk ndeleng manuk pada ngoceh.
D. Kita sampe kesandung-sandung mlakune.

16. Tembang macapat keiket ning guru lagu, guru wilangan lan gatra.
Guru lagu yaiku ....
A. ukara sepada lingsa (koma) ning tembang C. dong ding wilangan ning akhire gatra
B. jumlahe wanda saben gatra D. dong ding swara ning akhire gatra

17. Tembang macapat keiket ning guru lagu, guru wilangan lan gatra.
Guru wilangan yaiku ....
A. ukara sepada lingsa (koma) ning tembang C. dong ding swara ning akhire gatra
B. jumlahe wanda saben gatra D. dong ding wilangan ning akhire gatra

18. Tembang macapat keiket ning guru lagu, guru wilangan lan gatra.
Gatra yaiku ....
A. dong ding swara ning akhire gatra C. dong ding wilangan ning akhire gatra
B. jumlahe wanda saben gatra D. ukara sepada lingsa (koma) ning tembang

19. Makna lan artine tembang macapat kinanti yaiku ....
A. mulang, pitutur, sumanak C. seneng, asih, ngajak
B. prihatin, getun, keduhung D. kasmaran, kayungyun, kingkin

20. Ukara cerita yaiku ....
A. ukara sing isine njaluk keterangan
B. ukara sing nyritakaken apa sing dirungu, dideleng, lan dirasakaken
C. ukara sing isine mrentah utawa njaluk tulung
D. ukara sing tujuane menging utawa nglarang

21. Sing kepanjing ukara pitakon yaiku ....
A. Keluarga berencana iku program pemerintah.
B. Bocah-bocah lagi pada ngerjakaken soal ulangan.
C. Cah, aja pada dolanan bae.
D. Bocah-bocah lagi pada ngerjakaken apa.

22. Sing kepanjing ukara kongkon yaiku ....
A. Nilai ulangane bagus-bagus.
B. Bukune wis dibagikaken ning bocah kabeh.
C. Cah, aja ndodoki meja.
D. Sapa bae sing beli miyang sekolah.

23. Sing kepanjing ukara pamenging yaiku ....
A. Basa jawa salah sewijine basa ibu.
B. Sira aja lunga-lunga, ibu arep belanja ning warung.
C. Sira miyang sekolahe karo sapa.
D. Saben pemimpin duwe cara dewek-dewek.

24. Tembung ngesor gugon tuwon kang salugu yaiku ....
A. kalung putih C. sendhang lan pancuran
B. julung pancuran D. sendhang kapit pancuran

25. Pasukan pandawa mangkat perang.
Miturut gugon tuwon apa artine pandawa ....
A. anak lima lanang kabeh C. anak lima sing terakhir lanang
B. anak lima sing terakhir wadon D. anak lima wadon kabeh

26. Wa Kaji duwe anak mung siji lanang.
Miturut gugon tuwon apa sebutane anak mung siji lanang.
A. anting-anting C. ontang-anting
B. montang-manting D. pontang-panting

27. Kegunaane penjalin (wolat) miturut kesusastraan yaiku ....
A. kanggo nulis para raja-raja
B. kanggo nulis surat penghargaan
C. kanggo nulis cerita babad, legenda, cerita utawa bab sing penting
D. kanggo nulis catetan-catetan sing rada dawa

28. Miturut kesusastraan sing nggunakaken emas (idu) yaiku ....
A. panglima perang C. raja utawa bangsawan
B. prajurit perang D. abdi dalem keraton

29. Salah sewijine pathokan gawe guritan yaiku ....
A. setitike 4 gatra B. setitike 5 gatra C. setitike 6 gatra D. setitike 7 gatra

30. Sing dudu wujude guritan ning Indonesia khususe ning jawa yaiku ....
A. tembang B. wangsalan C. jogedan D. parikan

31. Pathokan gawe guritan diawiti karo tembung ....
A. sun anggurit B. sun anggirit C. sun welasi D. sun asihi

32. Tembung camboran yaiku ....
A. tembung loro sing nduweni arti loro
B. tembung siji sing nduweni arti siji
C. tembung loro utawa luwih sing nduweni arti siji
D. tembung siji sing nduweni arti akeh

33. Tembung camboran dibagi loro yaiku ....
A. camboran wutuh lan camboran wugel C. camboran utuh lan camboran wugel
B. camboran utuh lan camboran tugel D. camboran wutuh lan camboran tugel

34. Ukara ngesor sing nganggo tembung camboran wutuh yaiku ....
A. Bapa-bapa lagi pada mangan nasgor. C. Akeh bocah pada dolanan ning warnet.
B. Ibu-ibu lagi pada gawe nagasari. D. Mangan ning warteg regane murah.

35. Ukara ngesor sing nganggo tembung camboran tugel yaiku ....
A. Bapa lagi nandur kuping gajah ning pekarangan.
B. Saben senen pembina upacara ngwaca teks pancasila.
C. Bocah kuen senenge nganggo klambi bangjo.
D. Mang Sawan angon kebo sapi.

36. Tujuan kita belajar bahasa Indramayu yaiku ....
A. supaya nglindungi bahasa ibune C. supaya ngejaga bahasa ibune
B. supaya nglestarikaken bahasa ibune D. supaya ngajari bahasa ibune

37. Ngomong karo batur seumuran olih nganggo basa ....
A. pedinan B. tata krama C. bebasan D. krama inggil

38. Miturut unggah-ungguh basa, sing nggunakaken basa bebasan yaiku ....
A. wong enom ngomong karo wong enom C. wong tuwa ngomong karo wong enom
B. wong enom ngomong karo wong tuwa D. wong tuwa ngomong karo wong tuwa

39. Bapa lagi maca koran ning kamer arep.
Upami dipun salin ngangge basa krama yaniku ....
A. Bapa saweg maos koran teng kamer ajeng. C. Bapa saweg maos koran ning kamer ajeng.
B. Bapa lagi maos koran teng kamer ajeng. D. Bapa saweg maca koran teng kamer ajen.

40. Kula wau sumerep baita layar teng seganten.
Umpama disalin nganggo basa ngoko yaiku ....
A. Kita mau sumerep prahu layar ning segara. C. Kita wau weruh prahu layar ning segara.
B. Kita mau weruh baita layar ning segara. D. Kita mau weruh prahu layar ning segara.

II. Wangsulana pitakon-pitakon ning esor iki!
41. Sebutaken bagian-bagian surat!
42. Sebutaken aran-aran wayang pandawa!
43. Glatinen guru lagu lan guru wilangan tembang macapat ning ngesor iki!
Kembang sana mabuk mawur
kaserang kumbang dadi
jojowan mangsa wowohan
deruk puter padha muni
perkutut ngungkang ning pilang
munine nggreges ning ati
44. Gaweaukara kongkon lan ukara cerita nganggo akehe 2!
45. Gawea gugon tuwon kang isi pitutur!

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Ganjil
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon