Saturday, February 16, 2019

Kisi-kisi, Soal dan Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013

Kisi-kisi, Soal dan Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013

Soal Bahasa Indramayu Kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013

Bagi bapak dan ibu guru SMP tidak terasa, sebentar lagi akan memasuki akhir semester genap. Biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk (PAT) Penilaian Akhir Tahun Ujian Akhir. 

Pada kesempatan ini saya akan berbagi soal-soal yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Penilaian Akhir Tahun khususnya pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester genap Kurikulum 2013 yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan jawabannya. 

Berikut kumpulan Soal-soal PAT (Penilaian Akhir Tahun) Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Semester genap :

SOAL PILIHAN GANDA 
I. Pilihen jawaban sing bener kelawan milih huruf A, B, C, utawa D sing ana ning arep pilihan jawaban!

1. Sampe cengklungen sing dienteni beli ngerasa. Arti wangsalan cengklungen yaiku….
A. Diadang-adang B. Pegel C. Bli karuan D. Bli biasane

2. Acara sunatan Budi nipun wes Pager doyong mawon. Arti wangsalan Pager doyong yaiku….
A. Apa Gebrage B. Nyewot C. Doyan ngintip D. Segeleme

3. Bapa tuwane kita baka ngomong bli karuan bae.  Wangsalan sing artine bli karuan yaiku….
A. Rambut putih B. Godong mlinjo C. Saron cilik D. Ngreteg pring

4. Bocah sing mau tibaiku gede duwure (kita). Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Bari kita B. Sing kita C. Sekita D. Meng kita

5. Bu Hani tuku banyu ning Toko Int-Qua. Ukara ning duwur basa kramane yaiku…
A. Bu Hani tumbas toya ning Toko Int-Qua
B. Bu Hani tumbas toyaingkang Toko Int-Qua
C. Bu Hani tuku toya teng Toko Int-Qua
D. Bu Hani tumbas toya teng Toko Int-Qua

6. Guritan diarani uga….
A. Prosa B. Novel C. Puisi D. Cerpen

7. Gambaran endahe alam, kasih sayang, utawa cerita sing ana ning lingkungane penulis dewek diarani….
A. Diksi B. Tema C. Suasana D. Topografi

8. Guritan sing ngungkapaken rasa beli seneng utawa protes digambaraken basa sing….
A. Sinis lan kaku C. Endah lan lembut
B. Lembut lan ngayut-ayut D. Endah lan sinis

9. Terkadang para (jurit) pada latihan perang-perangan. Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Sajurit B. Prajurit C. Marjurit D. Pajurit

10. Sing melukarya wisata ning Dufan bisa dolanan ning macem-macem wahana (kesele). Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Markesele B. Pakesele C. Sakesele D. Pikesele

11. Sandangan panyigeg wanda Wingyan yaiku….
A. …/…. B. …e…. C. …=….. D. ………h

12. Tulisan te r=  baka diwaca dadi ….
A. Pedang B. Terang C. kerang D. Serang

13. Tuku Sega Dewekan baka ditulis nganggo aksara carakan dadi….
A. tuku segdewekn\ C. tuku jabur en\
B. tuku seg lengk\ D. tuku seg lwuh

14. Sandangan panyigeg wanda Cecek yaiku….
A. …/….... B. …e……. C. ……=……. D. …………h

15. Tulisan  kit men_   baka diwaca dadi.… 
A. Kita Menang B. Kita Miyang C. Kita sayang D. Sira Miyang

Wacan
Selungane Raden Wiralodra,Ki Tinggil ketekan tamu sing sebrang arane Nyi Endang Darma pengen melu tetukra ning pedukuhan Cimanuk. Lantaran wis ana amanat beli kena nrima penduduk anyar,Ki Tinggil ngupaiijin sementara tapi menenge ning kulon kali Cimanuk. Nyi Endang Darma dibantu ning pawongane arane Tana bari Tani, wong loro iku sing nyebak gawe, baka bengi mbantu Nyi Endang Darma ngajar pencak.

16. Sapa aran pawongane Nyi Endang Darma?
A. Tana bari Tani B. Raden Wiralodra C. Ki Tinggil D. Tanujaya bari Tanujiwa

17. Baka bengi apa kegiatan Nyi Endang Darma?
A. Tetukra ning pedukuhan Cimanuk C. Ngajar pencak
B. Nyebak gawe D. Mbantu pawongane

18. Kenangapa Nyi Endang Darma dikongkon meneng ning kulon kali Cimanuk?
A. Beli kena nrima penduduk anyar C. Pengen melu tetukra 
B. Ketekan tamu sing sebrang D. Ngajar pencak

19. Sampe cengklungen sing dienteni bli ngrasa.
Wangsalan sing artine cengklungen yaiku….
A. Nyarong bumbung C. Genta dara
B. Nglalu Pace D. Sega geseng

20. Bu kula nyuwun godong mlinjo, sampun kesel.
Arti wangsalan godong mlinjo, yaiku….
A. Sageleme B. Doyan ngintip C. Njaluk ngaso D. Ngintil bae

21. Lamun lagi belajar ning kelas aja ngembang duren, kembang duren artine...
A. Ndlongop C. Ngantuk
B. Males D. Ribut

22. Tulisan ke jebu/  baka diwaca dadi….
A. Kenikir B. Kejebur C. Makelar D. Selangkung

23. Pasar Baru baka ditulis nganggo aksara carakan dadi....
A. k m/ w ru B. v s/ w ru C.  v m/ s ru D.  p s/ b ru

24. Tulisan ku r= te zh  baka diwaca dadi….
A. Kurang tengah C. Karung goni
B. Karang tengah D. Kacang asin

25. Sampean bade tumbas punapa! 
Ukara ning duwur basa ngokone yaiku….
A. Sira arep mangan apa! C. Sira pengen rumbah apa!
B. Sira arep tuku apa ! D. Sira arepan luruh apa!

26. Sapa sing lagi….ning umahe sira?
A. Tamu B. Mertamu C. Tetamu D. Tetamuan

27. Bocah iku…bli nyenengaken.
A. Polah B. Sapolah C. Sepolahe D. Polahe

28. Apa sing diarani lingkungan urip?
A. Lingkungan sing ana mahluk hidupe
B. Keadaan sing ana ning lingkungan
C. Kabeh sing ana ning sekubenge menungsa lan gawe hubungan timbal balik
D. Kabeh lingkungan sing ana satoane lan ekosistem.

29. Warna kedoke Topeng Panji yaiku….
A. Abang B. Coklat C. Putih D. Kuning

30. Topeng Tumenggung iku gambaraken....
A. Menusa kang dau lahir
B. Menusa dewasa kang duweni tanggung jawab
C. Bocah kang doyan guyon 
D. Menusa sing serakah
Conto Ukara
1. Kula wau sumerep baita layar wonten seganten.
2. Raden Wiralodra puniku asal-usulipun saking pundi?
3. Min, pendetaken buku Babad Dermayu!
4. Wau bukunipun dipendet bapak. 
5. Punapa sampean sampun sumerep criosipun Babad Dermayu?
6. Bukunipun waosen krihin!
7. Sagedipun dawah kuh, kenging punapa?

31. Sing manjing conto ukara pitakon yaiku conto ukara nomer….
A. 1, 2, 5 B. 1, 3, 7 C. 2, 5, 7 D. 3, 4, 5

32. Sing manjing conto ukara kongkon yaiku conto ukara nomer….
A. 1, 4 B. 3, 6 C. 3, 4 D. 1, 6 

33. Pantes bae sira kuh nang timbilen, sebab senenge mangan sega geseng.
Arti wangsalan sega geseng yaiku…
A. Bli karuan C. Godong mlinjo
B. Wijil kluwih D. Doyan ngintip

34. Baka wong tuwa ngupai … iku coba dirungokaken! 
A. Pitutur B. Satutur C. Martutur D. Tuturan

35. Sampean mriki niki bade ... sinten?
A. Dahar B. Tumbas C. Kesah D. Nilari

Wacan
Raden Gagak Kumintir duwe putra sing dadi Bupati ning Bagelen sing arane Raden Gagak Singalodra. Raden Gagak Singalodra duwe putra lima, yaiku Raden Ayu Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya lan Raden Bagus Tanujiwa.
Sesedulur lima iku sing paling seneng nggulati kawruh/ilmu lan seneng tapa brata iku mung Raden Wiralodra. Raden Wiralodra duwe pawongan utawa pemomong arane Ki Tinggil sing momong lan njaga awit cilik. Wektu Raden Wiralodra lagi tapa brata ulih wangsit sing ngupai pituduh, munine mengkenen: “Nang putuku Wiralodra, lamon sira kepengen urip mulya sampe pitung turunan, sira kudu babad alas ning laladan parek muara kali Cimanuk, gage sira mangkata”. Seuwise ulih wangsit Raden Wiralodra kebat ninggalaken panggonane tapa.     

36. Apa sing mbedakaken Raden Wiralodra bari sedulur dulure?
A. Seneng tetulung C. Seneng tapa brata
B. Seneng meduluran D. Seneng dihormati

37. Ki Tinggil iku sapane WIRALODRA?  
A. Buyute B. Sing momong C. Bapane D. Sing nulung 

38. Sapa aran bapa tuane (kakek) Raden Wiralodra?
A. Raden Gagak Singalodra C. Raden Gagak Wirajaya
B. Raden Gagak Kumintir D. Raden Bagus Tanujaya

39. Ning esor iki sedulure Raden Wiralodra, kecuali....
A. Raden Ayu Wangsanegara C. Raden Bagus Tanujaya
B. Raden Bagus Tanujiwa. D. Raden Ayu Sanghayada

40. Kapan RadenWiralodra ulih wangsit?
A. Wektu Raden Wiralodra tilem
B. Wektu Raden Wiralodra ngadep Bapa lan Ibune
C. Wektu Raden Wiralodra lagi tapa brata 
D. Wektu Raden Wiralodra lair

II. Wangsulana pitakon-pitakon ning esor iki!
41. Upai tanda baca/sempurnakaken ukara ning isor iki!
a. tulung suwunaken buku teng kang agus
b. sinten naminipun panjenenga

42. Salinen nganggo aksara carakan!
a. dahar c. belajar
b. sekolah d. karang song

43. Salinen nganggo aksara latin!

a.         b.  

44. Ukara ning isor iki salinen nganggo basa bebasan/krama! 
a. Alamat umae mang Sarjim iku ning endi?
b. Wong tua kuen garep lunga meng sawah

45. Sebutaken 3 jenis topeng lan wateke sing ana ning tari topeng Cirebon?

Bagi bapak dan ibu guru yang membutuhkan soal, kisi-kisi dan jawaban Bahasa Indramayu kelas 7 semester genap silakan unduh di sini 

Soal Bahasa Indramayu kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini
Kisi-kisi Bahasa Indramayu kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini
Kunci Jawaban Bahasa Indramayu kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini 


Kisi-kisi, Soal dan Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester Genap Kurikulum 2013
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon