Apr 14, 2019

Soal Dan Kunci Jawaban US Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal Dan Kunci Jawaban US Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal US Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Kegiatan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) tingkat SMP atau MTs tiap daerah ternyata berbeda-beda, ada yang sudah berlangsung ada juga yang baru mulai. Di Kabupaten Indramayu sendiri USBN berlangsung mulai Senin 8 April 2019 hingga 13 April 2019. 

Jadwal USBN dan US (Ujian Sekolah) hari keenam, jam pertama mata pelajaran yakni Prakarya dan jam kedua mata pelajaran Bahasa Indramayu. 


Bagi bapak dan ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, tentu sangat membutuhkan soal dan kunci jawaban mata pelajaran yang diampu tersebut untuk evaluasi dan analisis butir soal. Sedangkan bagi pelajar biasanya untuk mengukur atau menghitung nilai yang didapatkan. 

Nah bagi bapak dan ibu guru, pelajar SMP kelas 9 yang membutuhkan soal dan kunci jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 silakan ada di bawah ini :

SOAL PILIHAN GANDA : 

PULO  MENYAWAK

Pulo Mênyawak dibangun ning pêmêrintah Indramayu, sing dadi pênanggung jawabe yaiku DISPORABUDPAR, baka sing Indramayu adohé kira-kira 26 mil utawa kira-kira 50 km. Wisata bahari pulo Mênyawak dibangun kanggo nglêstarekakên lingkungan alam bahari, lan ngêmbangakên ilmu pêngêtahuan.

Pulo Mênyawak sing dipungsekakên kanggo pêlêstarian habitat satoan, tanduran, uga hubungan, sêbab ning kono uga dibangun mercusuar, sing tugasé minangka tanda ngupai wêruh ning kapal-kapal sing liwat supaya bli nabrak watukarang. Bangunan Mercusuar iku pêninggalan pêmêrintah Kolonial Bêlanda, sing mbangun yaiku Z.M. Willêm III taun 1872. 

Pulo Mênyawak wis dibangun cottage-cottage kanggo nginêpé para wisatawan lokal utawa manca nêgara, séjéné iku kanggo pênêlitian ilmiah biota-biota laut sing ana ning kono. Alasé pulo Mênyawak baka wulan Agustus-Septémbêr sêring ditêkani manuk-manuk migrasi sing Australia, yaiku manuk pelican, cangak irêng, jalak claret biru lan séjén-séjéné, têngêré manuk sing migrasi iku ana têngêré, yaiku ning sikile ana gêlangé, artiné manuk-manuk iku dilindungi, dadi bêli kêna ditémbak utawa dipiara.
(Dikutip saking Basa lan Sastra Cêrbon-Dêrmayu kangge SMP/MTs Kêlas VII)
1. Pulo Mênyawak dibangun ning pêmêrintah Indramayu (DISPORABUDPAR) tujuane yaiku……
A. Nglêstarekakên lingkungan alam bahari   
B. Jawaban A lan C bênêr
C. Kanggo ngêmbangakên ilmu pêngêtahuan
D. Kanggo dibangun cottage-cottage lan plêsiran

2. Bangunan sing fungsine kanggo tanda ngupai wêruh ning kapal-kapal sing liwat supaya bli nabrak watukarang yaiku……
A.  Mercusuar
B.  Blêdogan       
C.  Mercubuana  
D. Marshanda

3. “Ning Pulo Mênyawak baka wulan Agustus-Septémbêr sêring ditêkani manuk-manuk migrasi sing Australia.”  Arti têmbung migrasi yaiku………
A.  Pêrcobaan
B.  Pêrkênalan
C.   Pêrpindahan  
D.  Pêrtukaran

4. Wacana ning dhuwur kêpanjing ning jênise karangan....
A. Deskripsi
B. Narasi
C.  Argumentasi    
D. Pêrsuasi

5. Ukara nyêgah utawa larangan sing ana ning wacana yaiku ana ning paragraf....
A. Paragraf siji
B. Paragraf loro
C.  Paragraf siji lan loro
D. Paragraf têlu

6. Umahe Dini rapih pisan, sabên dina diberesi sakarêpe lan sapolahe dewek,barang-barang sing diênggo kanggo sadina-dinane wis diberesi kabeh lan ditaroh ning gênah-gênahe.
Têmbung-têmbung sing dicêtak miring ning crita ndhuwur yaiku olih atêr-atêr....
A. Atêr-atêr lingga andahan
B. Panambang -akên         
C.  Sêsêlan lingga andahan
D. Atêr-atêr dwilingga

7. “ laka pisan” lamon ditulis nganggo aksara carakan yaiku....


Jawaban : D

8.


Tulisan jawa ning iringan monine yaiku....

A. Ramanyana
B. Samarana
C.  Ramayana
D. Rajabasa

9. Rêripat/ciptaan sing nêrapakên ugêr–ugêr utawa patokan sing diênggo ning lagu yaiku pêngêrtian saking...
A. Têmbang         
B. Têmbang gêde
C.  Têmbang têngahan
D. Têmbang macapat

10. Titenana judul têmbang ning êsor iki :
(1) Durma
(2) Kusumastuti
(3) Sinom 
(4) Pucung
Judul tembang ning dhuwur sing beli kêpanjing ning judule lagu macapat anae ning nomêr....
A. 1
B. 2   
C. 3
D. 4

11. Kêturunan Panêmbahan Senopati bli kêna nunggang jaran bathilan. Miturut  cêrita nalika jaman pêrang Panêmbahan Senopati ngalami cilaka, mulane gawe ipat-ipat.
Wacana ning dhuwur kêpanjing conthone gugon tuwon....
A. Sukerta
B. Wêwalêr
C.  Salugu
D. Sinandri

12. Bocah sing lahire barêng sêdina lanang wadon kêgolong bocah sukerta....
A. Kêmbar
B. Jêmpina
C.  Anggana
D. Dhampit

13. Surat sing cara ngirime ngongkon wong sejen, yaiku surat....
A. Surat ulêman
B. Surat kiriman
C.  Surat Pribadi
D. Surat pêrjanjian

14. Bagian-bagian surat sing kêpanjing ning conthone ukara adangiyah yaiku....
A. Assalamuallaikum Wr. Wb
B. Ning Jakarta
C.  Wassalam
D. Ttd Batur ira

15. Ning jaman bêngen gawe guritan iku dadi kêgiatane wong kang pintêr sastra bae, cara gawe guritan sing bênêr yaiku....
A. Diawiti têmbung sun anggurit
B. Bli ngango purwakanti swara
C.  Sêtitike 4 gatra
D. Sêtitike 5 gatra

16. Ngisor gêndeng saponana
Nata watu jejer sanga
Abot enteng lakonana
Golet elmu sampe purna
Parikan ning dhuwur  lamon diitung jumlah wandhane yaiku...
A. 8 wanda + 5 wanda x2
B. 8 wanda + 6 wanda x2
C.  8 wanda + 7 wanda x2
D. 8 wanda + 8 wanda x2

17. Kêmbang mêlati warna peni, ............................................
Ukara sing pas kanggo nêrusakaên parikan ning dhuwur yaiku...
A. Ngadang- ngadang tapi wêdi
B. Watak putri kudu tliti ngati ati
C. Jare kapok malah dadi
D. Ngadang-ngadang bli wêdi

18. Wingi Adun mangan iwak lele
Dhodhoke têmbung sing bênêr miturut ukara ning dhuwur yaiku....
A. Kw- J- W- L
B. Kt- J- W- L
C. J- W- L- K
D. J- W- L

19. Ukara ning êsor  sing kêpanjing ning ukara tanduk tanpa lêsan yaiku...
A. Edo ditukoakên sêpatu ning kakange
B. Barang-barang uwis dikumpulakên
C. Pêlêm disrawat Didit 
D. Paimin nyrawati pêlêm

20. ”Ning warung Yanti  mbasuh piring sabên sore” 
Miturut ndhodhoke têmbung gatra-gatrane ukara ning dhuwur sing bênêr yaiku ...
A. Kt-W-J- L -Kw
B. Kt- J –W- L - Kw
C.  Kw- J- W- L- Kt
D. Kt- J- W- L- Kw

21. Coba susunên maning têmbung-têmbung ning êsor supaya dadi ukara sing bênêr.
“ Bapak – kanggo – tuku – anake – sêpedhe”
A. Anake Bapak tuku kanggo sêpedhe
B. Kanggo anake Bapak tuku sêpedhe
C. Bapak tuku sêpedhe kanggo anake 
D. Bapak tuku kanggo anake sepede

22. Pêmadu acara utawa MC nduweni tugas pênting ning pêlaksanaan salah sijie acara. MC iku kudu mampu ngucapakên/ngomong nggunakakên bahasa kêlawan jêlas lan pas. Ukara ning dhuwur pêngêrtian saking ....
A. Diksi
B. Intonasi
C.  Pênampilan
D. Ucapan


Wacana

Mugia kula sêdaya sagêd mêndêt hikmah kalian mupangat wontêné unjungan puniki, ugi sagêd nêrasakên cita-cita Radén Wiralodra ingkang damêl Indramayu mulih harja, milanipun Indramayu dados makmur.

Mêkotên mawon criosé saking kula. Kula ngaturakên “bongkoh kupat jangan bêndara, bilih lêpat nyuwun pangampura”, “sênajan larang tukua intên, bilih katah kêkirangan nyuwun agungipun pangapunten”.Kula ugi ngaturakên “sêga angêt dicampur karo uyah, kêsuwun sangêt dumatêng para hadirin sêdaya.”

Mêkotên mawon pêngucap saking kula. Mugia kula sêdaya diparingi kêbêrkahan dumatêng Gusti Allah ingkang maha pêmurah lan maha pênyayang.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
23. Teks pidato ning dhuwur  kêpanjing ning bagian....
A. Awal pidato
B. Isi pidato
C.  Akhir pidato
D. Awal lan akhir pidato

24. Ukara  inti saking isi pidato ning duwur yaiku...
A. Mugia sagêd nêrasakên cita-cita sêkolah
B. Cita-cita bisa kêlaksana
C. Bêlajare pada sêmangêt
D. Mugia sagêd nêrasakên cita-cita ‘mulih harja”

25. Sing Sugih tukua!, Têmbung  kosok balene (kêwalikane) têmbung sugih, yaiku...
A. Eman
B. Mlarat
C.  Mêlas
D. Malês

26. Ari balik aja bêngi-bêngi têmên.. Kosok balene têmbung bêngi-bêngi, yaiku...
A. Padang-padang
B. Pêtêng-pêtêng
C.  Sore-sore
D. Awan-awan

27. Sêpatune wis ditaroh ning gênah-gênahe.Têmbung sing dicêtak miring olih tambahan apa lan kêpanjing jênise têmbung apa...
A. Têmbung rangkêp dwiwasana, olih panambang -e
B. Têmbung rangkêp dwilingga pada swara, olih panambang -e
C. Têmbung rangkêp dwipurwa, olih panambang -e
D. Tembung rangkep dwilingga salin swara, olih ater- ater –e

28. Têmbung Dwilingga salin swara sing ana ning ukara ngêsor yaiku...
A. Ahmad baka kêtêmu raine plengas -plengos bae
B. Kêdongdong sing oli tuku ning pasar cilik-cilik
C. Ayu padha bêberes kamêre dewek-dewek
D. Siswa kêlas siji padha cêkakak-cêkikik bae

29. “ wong sing kudune ngayomi malahan ngrusak ”.
Paribasan sing cocog kanggo pêrnyataan ning duwur yaiku...
A. Nguyahi sêgara
B. Mogok sapi
C. Rajêg mangan tanduran
D. Gupak pulut ora mangan nangkane

30. Arti paribasan “kêbo nyusu gudêl” yaiku...
A. Wong sing ngumbara luruh pangan balik maning ning desane.
B. Wong sing uripe pasrah nrima apa bae sing arêp kêdaden
C. Wong sing wis bêtah ning panggonan sing anyar
D. Wong tua sing bêlajar maring wong ênom

31. Ki Tinggil nêmbe bae dituduh  nyolong  klambi majikane, tapi sêbênêre Ki Tinggil ora nyolong, ahire sing nyolong kêtangguan yaiku bature Ki Tinggil. Kêlakuan Ki Tinggil kêna diparibasakakên...
A. Dipai ati ngrogoh ampêla
B. Rêbutan pepesan kosong
C.  Wis murag wulu wêntise
D. Bêcik kêtitik ala kêtara

32. Wijil aren arane ...
A. Kwaci
B. Kolang kaling
C.  Klêntêng
D. Pêlok

33. Wijil asêm arane ...
A. Kwaci                                                 
B. Klêntêng 
C.  Kolang kaling
D. Klungsu

34. Sintren salah sawijine kêsênian sing ana ning wêwêngkon pêsisir lor utamane ning Indramayu lan Cirebon. Jare para sêsêpuh, sintren lan lais iku kêsênian sing sêring ditanggap ning wong hajatan, Sunatan lan Rosulan,tapi sêkiyên arang krungu manggung malah kêsênian Lais mah wis langka babar pisan. Biasane Sintren manggung ning wayah sore ari langka udan lan padhang wulan.
Pikiran Utama sing pas kanggo wacana ning dhuwur yaiku...
A. Sintren kêsênian wêwêngkon pêsisir
B. Asal- usule Sintren Pêsisir
C. Sintren Kêsênian Tradisional
D. Sintren Karo Lais pada manggung

35. Têng Dêrmayu niku Kabupaten ingkang gadah katah adat, ugi masyarakatipun maksih pêrcantên kalian botên ninggalakên adat saking nenek moyangipun, kadosdene nadran, ngarot, sêdêkah bumi, ngunjung, mapag sri, kalian sanes-sanesipun ingkang sabên naun dipunlaksanakakên kêlawan tujuan ngalap bêrkah.
Miturut paragraf ning duwur  pêngêrtian Ngunjung yaiku...
A. Adat syukuran pêtani arêp panen
B. Adat syukuran nêlayan 
C. Adat syukuran  ziarah ning kuburan
D. Adat syukuran pêtani sawise panen

36. Kula sêdaya kêdah ngrêgani, ngormati, kalian ngajéni dumatêng Nyi Mas Endang Dharma Ayu, ingkang wastanipun sampun kêpêndêt dados naminipun Daérah Indramayu.
Basa pêdinan utawa basa ngokone saking  ukara sing dicêtak miring yaiku...
A. Sing arane wis dijukut
B. Sing duite wis dijukut
C.  Sing arane wis dibuang
D. Sing tangane dijukut

37. “Mau bêngi kita lunga maring bale Desa nonton layar tancêp bari mangan baso ”.
Basa kramane saking  ukara ning dhuwur yaiku...
A. Wau enjing kula sadeyan têng Bale Desa nonton layar tancêp kalian dahar baso
B. Wau dalu kula  kesah têng Bale Dusun nonton layar tancêp kalian mangan baso
C. Wau dalu kula nonton layar tancêp têng Bale Desa kalian kesah dahar baso
D. Wau dalu kula kesah têng Bale Dusun nonton layar tancêp kalian dahar baso

38. Aksara jawa saking  “ obligasi”  yaiku...
Jawaban : C


39.


Salinên nganggo aksara latin…


A. Indramayu rêmaja
B. Indramayu kota
C.  Indramayu city
D. Indramayu dewasa

40. Wujude pasangan sing padha bari aksara asline  yaiku...
Jawaban : B


II. ESSAY

Wangsulana pitakon - pitakon ning êsor iki !

41. -Bocah cilik lunga ning pasar bari mangan iwak ayam
-Siswa kudu wêkêl bêlajar sabên bêngi.
Ukara ning dhuwur salinên nganggo basa krama!

42. *Sinom
Sun besuk. mariya eman 
Yen wontên .grananing  sasi 
Srêngenge, kêmbar lêlima 
Lintang alit, gumilar siti 
Sawiji, tan hana urip 
Mung sira kêlawan isun 
Matiya mungging suwarga 
Gawekakên guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu,  têmbang sinom ning dhuwur!

43. Sêbutakên unsur intrinsik crita cindhêk!

44. Tulisên nganggo aksara carakan “ Griyane  Indra ngliwati krêtêg “!

45.

Tulisen nganggo aksara latin!

KUNCI JAWABAN URAIAN

41. Lare alit kesah têng pêkên kalian dahar ulam sawung
Siswa kêdah  rajin sinau sabên dalu

42 I    / 8 /  a
II   / 8 /  i
III  / 8 /  a
IV  / 8 /  i
V   / 9 /  i
VI  / 8 / u
     VII  /8 /a

43 a. Tema
b. Latar
c. Gaya bahasa
d. Konflik
e. Amanat
f. Pênokohan
g. Pêrwatakan
h. Suasana

44. 

45.  Tulisana Indramayu krêsna sêtyaki 


Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini

Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini 

Courtesy : 
Guru SMP Semua Mata Pelajaran Pembuat Soal UKK dan PAT Kabupaten Indramayu

Soal Dan Kunci Jawaban US Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019
4/ 5
Oleh

2 comments

  1. Maaf jawabanya dari US Bahasa Indramayu mana ? yang muncul jawaban US prakarya

    ReplyDelete
    Replies
    1. silakan download pada tulisan unduh di sini

      Delete

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon