Tuesday, May 14, 2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 – Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada kurikulum 2013 atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) pada kurikulum 2006, kini memasuki hari kedua yakni Hari Selasa 14 Mei 2019 dilaksanakan PAT dengan mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika dan Bahasa Indramayu atau Mulok (Muatan Lokal). 

Pada kesempatan ini kami berbagi soal PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 beserta kunci jawaban yang mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta didik untuk evaluasi diri, dan bapak atau ibu guru untuk analisis soal setelah PAT. 

Berikut Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 :

I. Wenehana tanda silang () huruf A, B, C, utawa D sing jawaban sing bener!
WACAN
Babad Dermayu
Bengen baka miturut silsilah sing dadi pancere utawa cikal bakale Babad Dermayu yaiku Pangeran Loano sing Purworejo Bagelen sing duwe putra siji arane Raden gagak pernala. Raden Gagak Pernala duwe putra papat, yaiku Raden Gagak kumitir, Raden Gagak Wirajaya, Raden Gagak Pringgadipura, lan Raden Gagak Wirantaka.
Raden Gagak Kumitir duwe putra sing dadi bupati ning Bagelen sing arane Raden Gagak Singalodra, sing duwe putra lima, yaiku Raden Ayu Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayudha, Raden Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya lan Raden Bagus Tanujiwa.
                             Kajukut ning Buku Basa lan Sastra Cerbon Dermayu Kelas VII.

1. Wacan ning dhuwur kepanjing jenis karangan : 
A. Narasi B. Argumentasi C. Deskripsi D. Persuasi

2. Sapa sing dadi cikal bakale  Babad Dermayu
A. Raden Gagak Pernala C. Raden Gagak Kumitir
B. Pangeran Loano D. Raden Ragak Wirajaya

3. Sapa bae aran-arane sedulur Raden Wiralodra
A. Raden Ayu Wangsanegara, Raden Gagak Pringgadipura, Raden Bagus Tanujiwa
B. Raden Ayu Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayudha, Raden Bagus Tanujaya
C. Raden Bagus Tanujaya, Raden Bagus Tanujiwa, Pangeran Loano
D. Raden Bagus Tanujaya, Raden Gagak Kumitir, Raden Gagak Singalodra

4. Wacan ning dhuwur kajukut sing sumber …..
A. Buku Bahasa Indonesia Kelas VII C.Buku kumpulan Cerita
B. Buku Kalawarti D. Buku Basa Lan Sastra Cerbon Dermayu Kelas VII

5. Crita sing nyitakaken asal-usul kedadiyan siji tempat diarani ….
A. Sage B. Fabel C. Mithe D. Babad

Wacana

Sesedulur lima iku sing paling nggulati kawruh/ ilmu lan seneng tapa brata iku mung Raden Wiralodra. Raden Wiralodra pawongan utawa pemomong arane Ki Tinggil, iku sing momong lan njaga awit cilik. Wektu Raden Wiralodra lagi brata  olih wangsit sing ngupai pituduh, munine mengkenen : “Nang putuku Wiralodra, lamon sira kepengen urip mulya sampe pitung turunan, sira kudu Babad alas ning laladan parek muarakali Cimanuk, gagae sira mangkata”.
6.   Sedulur lima iku sing paling seneng nggulati ilmu lan seneng tapa brata yaiku ….
A. Raden Bagus Tanujaya. C. Raden  Wiralodra
B. Raden Bagus Tanujiwa D. Raden Ayu Wangsayudha

7. Sing momong lan njaga raden wiralodra awit cilik yaiku ….
A. Raden Kumitir C. Raden Wiragora
B. Ki tinggil D. Ki Sidum

8. Apa tengere baka arep ketemu kali Cimanuk ….
A. Ketemu Nyi Endang Darma C. Ketemu kidang
B. Ketemu Ki Sidum D. Ketemu pangeran loano

9. “Marno dahar sekul remes”. Ukara ning samping basa ngokone yaiku ….
A. Marno mangan sega goreng C. Marno mangan sega rames
B. Marno mangan sega lengko D. Marno manga sega kuning

10. Karsim lagi nonton pertandingan sepak bola.ukara ning samping basa kramane yaiku ….
A.  Karsim saweg nonton pertandingan sepak bola
B. Karsim lagi ningali bola
C. Karsim saweg ningali pertandingan bola
D. Karsim saweg nonton pertandingan bal-balan

11.Tembung keruk baka diseseli imbuhan –um dadi....
A. Kerukum B. Kerumuk C. Kerumuk D. Kemuruk

12. Tembung pandita baka diseseli imbuhan –in dadi.....
A. Pindita B. Panindita C. Pinandita D. Panditani

13. Lampu kapal sing kadohan katon pating  ….
A. Kerelip              B. Kelip C. Kelap-kelip D. Kelipan    

14. Wong sing tabrakan katon pating ….
A. Gelimpang B. Geleyong C. Gimpang D. Gimpangan

15. Peleme akeh pisan katon pating  ….
A. Gerandul B. Gandul C. Gindul D. Gundul

16.  Sing diarani seselan yaiku....
A. Imbuhan sing diseselaken ning arepe tembung
B. Imbuhan sing diseselaken ning tengahing tembung
C. Imbuhan sing sing ning akhire tembung
D. Imbuhan sing diowahiing tembug

Wacana

Raden Walangsungsang nerusaken lakune ning gunung kumbang ning ningkomno ketemu bari Sanghyang naga sing ngupai telung iji pusaka, yaiku peci waring khasiyate baka dienggo belikaton, batok bolu bisa kanggo mrentah makhluk alus, umbul waring supaya slamet sing fitnah musuh.
17. Sangh yang naga ngupai pusaka ning Raden Walangsungsang yaiku …. 
A. Umbul waring B. Batok bolu C. Peci waring D. Jawaban A, B, C bener

18. Batok bolu duwe duwe khasiyat....
A. Baka dienggo beli katon C. Baka dienggo beli apa-apa
B. Bisa mrentah mahluk alus D. Bisa gawe bolu

19.  Cukilan crita mau dijukut saking crita mau dijukut saking cerita asal-usul desa ….
A. Babad Dermayu C. Lema tamba
B. Balong widadari D. Jatisawit

20. Guritan diarani uga….
A. Puisi B. Prosa C. Novel D. Cerpen

21. Tembung ‘kiki’ lamon ditulis karo aksara Jawa kudu ….


22. Tulisan 
                        diwacane  kudu ….
A. Cici B. Sisi C. Nini D. Pipi

23. Sandhangan suwara ‘pepet’ ditulise ….

24. Tulisan               
                   diwacane kudu ….
A. Peluru B. Pacule C. Piluru D. Celuru

25.  Sandhangan suwara ‘taleng tarung’ ditulise ….

26. Gambaran  perasaan, pikiran lan pepengenan penulis diarani ….
A. Suasana B. Tema C. Diksi D. Judul

27. Guritan sing ngungkapaken rasa beli seneng utawaprotes digambaraken bari basa sing ….
A. Endah lan lembut C. Lembut lan ngayut-ayut
B. Endah lan sinis D. Sinis lan kaku
Guritan

Wis Wayahe
Wis wayahe
Rasa males rasa bli kiyeng dibuwang adoh
Rasa sungkan rasa kepaksa dipendem jero
Umur terus nambah
Srengenge terus munggah 
Wis wayahe
Lagi turu lagi ngimpi gage melek
Lagi ndodok lagi njentul gage njenggelek
Blajar sing pinter
Sinau sing bener

28. Tema Guritan ning duwur yaiku...
A. Protes C. Lingkungan
B. Endahe alam D. Kasih sayang

29.  Suasana sing kegambar ning guritan wis wayahe yaiku ….
A. Seneng B. Semangat C. Sewot D. Sinis  

30. Ning esor iki pelaku/tokoh sing ana ning crita Balong Bidadari….
A. Jaka tarub B. Jaka bajul C. Jaka Dolog D. Jaka Tingkir

31.Aran Widadari sing selendange dijukut yaiku... ….
A. Nawangsari B. Nawangsasi C. Nawangkaton D. Nawngwulan 

32. Crita Balong Widadari iku asal usul desa ….
A. Sindang B. Jatisawit C. Pekandangan D. Penganjang

33.Wilujeng enjing,bapak”. Ukara wilujeng enjing diucapaken kanggo wayah ….
A. Sore C. Esuk
B. Ning sekolahan D. Bengi

34. Bapa dipuntimbali ibu.
Ukara ning dhuwur lamon dadi basa ngoko kudu ….
A. Bapa nyewoti ibu C. Bapa ngupahi ibu
B. Bapa ngongkon ibu D. Bapa diundang ibu

35. Sing dudu kepanjing kesenian sing  Indramayu yaiku ….
A. Sandiwara B. Sintren C.  Wayang kulit D. Reog

36. “Nyi Dariah iku pesinden lagu Dermayon”. Apa artine tembung Dermayon?
A. Wong Dermayu C. Sedulure Dermayu
B. Asli Indramayu D. Gaya/cara Dermayu

37. Sandhangan panyigeg wanda cecek yaiku
A.  = B. [ C.   u D.      e

38. Sandhangan panyigeg wanda wignyan yaiku ……..
A.  […o B. [ C.  h D.    e

39. Baka wong tuwa ngupai (tutur) dirungokna.
      Tembung sing ning jero kurung baka disempurnakaken dadi....
A. Tuturan B. Matutur C. Satutur D. Pitutur

40. Bocah sing melu kemping pramuka mung (tamtu) bae
      Ater-ater lingga andahan sing pasnanggo tembung sing ning jero kurung yaiku...
      A.Tar B. Mar C. Sa D. Pra

II. Garapen sing bener!
41. Kramakaken pengumuman ning esor?
  Sapa-sapa sing durung olih kartu, gage ngemet ning panitia.
42. Tembung sing ning jero kurung iki sempurnakaken  bari diupai seselan 
a.  Baka bli bisa aja sok (pinter)
b.  Swarane wong sing umahe kebakaran pating( jerit)

43. Sing kepanjing werna crita rakya utawa dongeng iku apa  bae, sebutaken
44. Salinen nganggo tulisan latin45. Salinenen nganggo aksara carakan “Sekolah Menengah Pertama”

Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 download di sini 

Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 download di sini 


Courtesy : 
Guru-guru MGMP SMP Kabupaten Indramayu Seluruh Mata Pelajaran
Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon