May 14, 2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 – Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada kurikulum 2013 atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) pada kurikulum 2006, kini memasuki hari kedua yakni Hari Selasa 14 Mei 2019 dilaksanakan PAT dengan mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika dan Bahasa Indramayu atau Mulok (Muatan Lokal). 

Pada kesempatan ini kami berbagi soal PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 beserta kunci jawaban yang mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta didik untuk evaluasi diri, dan bapak atau ibu guru untuk analisis soal setelah PAT.

Berikut Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 :

I. Wenehana tanda o huruf A, B, C, utawa D sing jawaban sing bener!

1. Bapa pucung dudu watu dudu gunung
menclok lambung kiwa
cekelane kaya anjir
pong digdaya bisa ngambah jumantara
Apa arti tembang macapat teng inggil iku…
A. Asih, prihatin C. Lucu, sembrana
B. Seneng, kanti D. Getun, kasmaran 

2. Tembang ning duwur nduweni patokan/paugeran yaiku…
A. I/12/U C. I/12/I
II/6/A      II/8/A
III/8/I      III/6/I
IV/12A      IV/12/U
B. I/12/A D. I/12/G
II/6/A      II/8/A
III/8/I      III/6/U
IV/12/U      IV/12/A

3. Apa judul tembang macapat teng inggil…
A. Pucung C. Bapa pucung
B. Sinom D. Mijil

4. Wujude meh pada bari pantun utawa badekan, sing wangsulan jawabe kudu digulati, tapi ana sebagian wis diweruhi dingin, kari disempurnakaken.
Ukara ning duwur niku pengertian saking….
A. Parikan C. Badekan
B. Wangsalan D. Guneman

5. Wah, njanur gunung sira teka mene, ana apa ?
Wangsalan ning duwur iku maksude apa….
A. Kadingaren C. Bethem
B. Sawangan D. Mrengut

Wacana

Sastra Indonesia yaiku bagian budaya Indonesia, salah sijine jenis sastra Indonesia yaiku (  7  ). ning cerbon – dermayune disebut parikan. Parikan salah sijine wujud puisi jawa bengen sebab gatrane kedadiyan sing 4 baris sing nganggo guru lagu (a – b – a – b), lan saben larike kedadiyan sing 4 tembung utawa ukara. Gatra sing sepisan lan gatra sing kepindo minangka tumpuan utawa sampiran, lan gatra sing ketelu lan kepapate minangka isine.
Teng andap niki contho salah sijine parikan.
Abang – abang, ora legi
Ngadang – ngadang, tapi wedi
6. “contho parikan teng inggil niku mlebet parikan jenis punapa…..
A. Parikan (4 wanda + 4 wanda)x2 C. Parikan (4 wanda + 5 wanda)x2
B. Parikan (4 wanda + 6 wanda)x2 D. Parikan (3 wanda + 5 wanda)x2

7. Apa isi (  7  ) teng wacana teng inggil…
A. Pantun C. Puisi
B. Puisi jawa D. Sajak 

8. Ana wong lanang arane carma tingkah polahe gawene moyoki iyem sing wonge gering semangka tp bocahe ayu lan pinter, sedina – dina ana bae sing dadi bahan poyokan. Gelise crita gancange wong kanda carma lan iyem akhire dadi siji….
Wacana ning duwur lamun di gawe parikane yaiku…
A. Jatibarang, jatisawit C. Nandur laos, cukule jae
Bocah garang, bli duwe duwit      Tampi raos, wong beli duwe
B. Pitik blorok, manak siji D. Wajik ketitik, gula jawa
Jare kapok, malah ndadi      Luwih becik, sing prasaja

9. Sing diarani ukara yaiku metune gagasan, pikiran, pepengenan sing dilairaken sarana basa. Wujude werna – werni ana sing rong gatra utawa luwih. Conto “andi siweg dahar”
Conto ukara mau nduweni pirang gatra….
A. Segatra C. Telung gatra
B. Rong gatra D. Patang gatra

10. Baka dideleng ning wasesane ukara dibagi 2 yaiku ukara tanduk lan ukara tanggap. Contho pundi teng andap niki ingkang mlebet ukara tanggap….
A. Andi nangis C. Kadiman nyangking ember
B. Mobil nabrak ayam D. Ayam ditabrak mobil 

11. “bu narti mau tuku tas ning toko harapan”
Gatra – gatra ukara ning duwur yaiku…
A. Bu narti mau tuku tas ning toko harapan
       J            W       L     KP
B. Bu narti mau tuku tas ning toko harapan
       J W     L      KP
C. Bu narti mau tuku tas ning toko harapan
       J        W          L     KW
D. Bu narti mau tuku tas ning toko harapan
       J L       W   KW

12. “Kembang ditandur iyem  mau sore”
Tembung sing tulisane miring iku manjing ning gatra apa?....
A. Keterangan C. Lesan
B. Wasesa D. Jejer

13. Pembawa acara utawa MC (master of ceremony) nduweni tugas penting ning pelaksanaan salah sijine acara. Kenangapa? sebab nyenengaken, tertib lan meriah. Sejene iku uga tanggung jawab ning kelancarane acara sing permulaane sampe rampung. Ana bab – bab sing kudu dikuasai ning pembawa acara ana 4 yaiku….
“bab – bab ing kudu dikuasai yaiku….” Kejaba…
A. Ucapan C. Diksi
B. Intonasi D. Model

14. Arti saking intonasi niku punapa….
A. Pembawa acara kudu mampu ngucapaken nggunakaken bahasa kalawan jelas, pas.
B. Pembawa acara kudu mampu milih tembung sing cocog/pas karo wong sing ngrungokaken.
C. Tekanan tembung kaitane bari kuat, antebe lan aluse swara.
D. Pembawa acara kudu percaya diri.

15. “Hadirin ingkang kula mulyakaken acara sampun priyad, mangga sareng – sareng dipun tutup, namung bilih pembawa acara wonten kesawonan tutur utawi tindak ingkang boten sae, kula nyuwun agunging pangapunten”
Ukara teng inggil cetak kandel menawi digentos sareng basa ngoko dados….
A. Wis dimulai C. Wis pragat
B. Arep balik D. Bli pragat

16. Tembung “kesawonan” lamun diterjemahaken ning basa ngoko dadi….
A. Blesak C. Kebeneran
B. Kesalahan D. Kebagusan

17. Wong jaman bengen masih akeh sing bisa gawe barang sing lemah, asile bagus lan rapih pisan. Kaya dene bata, gendeng, coet, dolanane bocah cilik lan sejen – sejene tp sekien setitik- setitik mulai diganti karo barang sing bahane wesi utawa plastic lan senen – sejene.
Wacana ning duwur wong tukang gawe barang sing lemah iku diarani apa….
A. Empu         C. Kundi
B. Mrebot D. Nayaga

18. Wong kang pegaweane tukang adol kewan kaya dene kewan wedus, sapi, ayam, kebo lan sejene iku diarani apa….
A. Greji         C. Pandhe
B. Blantik D. Srati

Wacana
Kang bandhol kolektor sepedhe kuno
Ning tahun 1990-an sepedhe kuno mulai ngetrend, regane bisa sampe jutaan, malah bature kita sing mereke Gazelle dituku lan diregani limang juta rupiah. Kanggo wong sing senenge dadii kolektor sepedhe rega semono dianggep kecil. Sebab sing senenge hoby iku perlu biaya sing gede. Bab iku diakoni ning kang bandhol ning desa randugede.
Kang bandhol aran sebenere Sutarma menenge ning Indramayu blok randugede, kabeh uwong weruh, sebab deweke duwe koleksi sepedhe macem – macem, sampe sepedhe ban bullet ya duwe. Ban bullet iku sepedhe sing bli tau dikompa, sebeb ning jerone laka ban jerone alias ban mati.
Awit cilik kita wis kedanan bari sepedhe onthel, sing awit mangkat sekolah kita nunggang sepedhe silihan, yaiku sepedhe mamang sampe akhire mamang ngomong bli enak, ndol kapan kita nunggang sepedhe baka ditunggangi sira bae, akhire wong tua kita nyilih ning pegadean, biasa nggadekaken gelange sembok sing siji – sijine, sebenere kita melas bari sembok, gelang mung siji – sijine digadekaken.
19. Pikiran utama ning paragraph kesiji yaiku…
A. Kang bandhol kolektor sepedhe kuno
B. Macem –macem sepedhe kuno
C. Sepedhe kuno mulai ngetrend 
D. Hoby koleksi sepedhe kuno

20. Sapa sing lagi nyeritakaken wacana ning duwur…
A. Kita C. Bature kita
B. Kang bandhol D. Gazelle

21. Apa arti istilah sing tembung “kolektor” iku….
A. Wong sing seneng adol barang C. Wong sing seneng ngoleksi barang
B. Wong sing seneng tuku barang D. Wong sing seneng majang barang

22. Teng paragraph loro ana ukara sing dicetak kandel, lamun diganti basa krama dadi….
A. Kang bandhol aran selerese Sutarma panggone teng Indramayu blok randugede
B. Kang bandhol nami selerese Sutarma panggonipun teng Indramayu blok randugede
C. Kang bandhol name sebenere Sutarma menenge teng Indramayu blok randugede
D. Kang bandhol nami seleresipun Sutarma panggonipun teng Indramayu blok randugede

23. Gulatana tembung kriya sing ana ning paragragp telu sing digaris esor….
A. Awit cilik C. Mangkat sekolah
B. Sepedhe silian D. Sepedhe onthel

24. Tembung “sapu” baka digawe ukara kriya tanduk sing bener yaiku….
A. wati lagi sesapu latar C. Wati lagi sapu – sapu latar
B. wati lagi nyapu latar D. Latar disapu wati

25. wonten pinten jenise tembung kriya niku….
A. Wonten kali C. Wonten sekawan
B. Wonten tiga D. Wonten gangsal

26. “Tembung loro utawa luwih sing nduweni arti siji”.
Ukara teng inggil pengertian saking…
A. Tembung kriya C. Tembung camboran
B. Tembung rangkep D. Tembung plutan

27. Ana wong lanang arane carma tingkah polahe gawene moyoki iyem sing wonge gering semangka tp bocahe ayu lan pinter, sedina – dina ana bae sing dadi bahan poyokan. Gelise crita gancange wong kanda carma lan iyem akhire dadi siji….
“Tembung tingkah polah iku conto saking tembung camboran punapa…
A. Tembung loro ngarep guri pada artine
B. Tembung loro ngarep guri masih sebangsa
C. Tembung loro ngarep guri walikane 
D. Tembung lorosing guri nerangaken sing arep

28. 1. Wadyabala
2. bangjoning
3. Tukang cukur
4. gede cilik
5. lungli
6. cilok
Sing kepanjing ning contho tembung camboran wutuh yaiku…
A. 1,2,3 C. 2,4,6
B. 1,4,6 D. 1,3,4

29.Sing kepanjing ning tembung camboran tugel sing ana ning pernyataan nomer 28 yaiku….
A. 1,2,3 C. 2,3,4
B. 4,5,6 D. 2,5,6

30.Ukara sing dipanambangi gurine nganggo aksara swara yaiku….
A. Wis kita bae sing neloni
B. Tulung dibayari dingin srabi bari nagasarie
C. Umahe lagi digedei 
D. Sing dandani pager iku sapa ?

31. Contho ukara sing ana panambang – I sing bener yaiku….
A. Wulu ayame lagi dibubuti
B. Andi lagi marai bature
C. Tatai bata ning guri umah iku 
D. Ani lagi macai buku

32. Apa arti tembung “wong iku mriyayeni” sing ulih panambing - I
A. Dadi priyayi C. Karo priyayi
B. Ndadekaken priyayi D. Kaya priyayi

33. Sandhangan payigeng wanda “WIGNYAN” yaiku…
A. \ B.  h C. [ D. […0

34. Aksara jawa saking m=kt\   dibacane….
A. Mangkat C. Miyang
B. Mangan D. Balik

35. Aksara jawa saking du[w sbuk\   dibaca….
A. Duwe sabuk C. Duwe peci
B. Duwe tas D. Duwe buku

36.Tembung “SAWEG DAHAR” baka disalin meng aksara jawa dadi….
A. swegFa= C. swegFa/
B. dwegFa/ D. scegFa/

37. Aksara jawa saking “ kRipi[kBo[7f\ “  baka dibaca dadi…
A. Krupuk putih C. Krupuk alot
B. Kripik boled D. Kripik kentang

38. “slametan ngarepaken arep panen pari, biasane dianakna ning lenu/bale desa lan ditanggapaken wayang lakone dewi sri”.
Upacara adat ning duwur biasane disebut karo upacara….
A. Bebersih desa
B. Mapag sri
C. Sedekah bumi 
D. Jaringan

39. Upacara adat tedak siten yaiku….
A. Upacara mudun lemah kanggo bocah sing sepisanan ngambah lemah
B. Upacara golet jodo ning kandanghaur saben padang wulan
C. Slametan ngawiti derep pari ning sawah
D. Slametaken ngarepaken puasa

40. Upacara adat sing ana ning Cerbon – Dermayu sing begene diarani upacara srada yaiku upacara syukuran ning arwah para leluhur, tujuane njaluk supaya asile laut tambah along… 
Upacara srada pada bae karo upacara….
A. Nadran C. Ngarot
B. Ngunjung D. Nyepasari


II. Garapen sing bener!
41. Gaweya contho tembang macapat nganggo patokan / uger – uger tembang pucung !
42. Tulisen tembung “ mau esuk ana prau layar” meng aksara carakan/jawa !
43. Salinen aksara jawa niki “ pr= tRitis\  “ meng tulisan latin !
44. Coba susunen maring tembung – tembung ning esor iki dadi ukara sing bener.
“kita – arep – meng – lan – Jakarta – adine – lunga – kita”
45. “anggal esuk kita mangkat sekolah numpak pit”
Ukara ning duwur salinen meng basa bebasan/krama

Bagi Anda yang ingin mengunduh file Soal PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 silakan unduh di sini  

Sedangkan untuk Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 silakan unduh di sini  

Courtesy : 
Guru-guru MGMP SMP Kabupaten Indramayu Seluruh Mata Pelajaran
Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon