Saturday, March 14, 2020

Soal UKK Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2006 atau KTSP

Soal UKK Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2006 atau KTSP

Soal UKK Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2006 atau KTSP - Walaupun di Indonesia mayoritas sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 tetapi masih ada beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2006. Sehingga penggunaan istilahnya UKK atau singkatan Ulangan Kenaikan Kelas pun masih digunakan. 


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal UKK mata pelajaran Bahasa Indramayu SMP kelas 8 semester genap yang mudah-mudahan menjadi referensi Anda untuk membuat soal yang sejenis untuk digunakan di sekolah bapak dan ibu guru mengajar.I. Jawaben soal-soal ning esor iki karo cara milih jawaban sing bener lan ngirangken bunderan pilihan jawaban!

GUGON TUWON

Masyarakat Jawa umume lan khususe masyarakat Cirebon –Dermayu sing akeh-akeh masih percaya bari bab-bab sing sifate mistis, apa maning ning pedesaan-pedesaan sing durung ulih pendidikan/sekolah, kepercayaane masih kuat pisan salah sijine yaiku “Gugon Tuwon”. Gugon sing tembung nggugu, gugonan utawa percaya, utawa sifat kepercayaan sing gampang pisan nggugu omongane wong tuwa utawa dedongengan. “Tuhon “ utawa Tuhu sing tembung tuwa utawa tuhu utawa wewatakan sing gampang percaya ning dedongengane wong tuwa jaman bengen.
Dadi gugon tuwon  yaiku wewatakan sing gampang nggugu lan mituhu ning omongane lan dedongenane wong tuwa, sing sebenere bli perlu digugu utawa dipercaya. Senajan wong-wong pedesaan masih percaya manawa gugon tuwon dianggep nduweni daya utawa kekuatan. Baka bli digugu lan bli dikerjaaken wong-wong iku bakal kenang masalah utawa kuwalat saking percayane ning gugon tuwon.
Kenang apa para siswa kudu weruh lan mahami gugon tuwon, tujuane kanggo nangkal utawa ngupai weruh ning masyarakat menawa kepercayaan –kepercayaan ning jaman sekiyen sing dianggep bli pas lan bli bener, sebab sing nentuaken kabeh ning alam donya mung Gusti Kang Maha Kuasa. Mulane kegiatan kiyen siswa diajak ngweruhi apa sing diarani gugon tuwon, baka blesak ya kudu dibuang, tapi baka bagus, baguse sing kepriben sebab ning jerone gugon tuwon uga ana pendidikan budi pekerti.
1. Pikiran utama ning paragraf keloro ning wacan duwur yaiku ....
A. pengertian gugon tuwon
B. wewatekan gugon tuwon
C. kekuatan gugon tuwon
D. kepercayaan gugon tuwon

2. Umume masyarakat pedesaan sing ana ning pelosok-pelosok masih akeh percaya ning ....
A. bab-bab sing hubungane bari roh
B. bab-bab sing sifate tradisional
C. bab-bab sing sifate mistis
D. bab-bab sing sifate unik/antik

3. Tujuane gugon tuwon diajaraken ning para siswa supaya ....
A. siswa bli gampang percaya bari sing didongengaken ning masyarakat.
B. siswa bisa nyritakaken ning wong sejen apa iku gugon tuwon
C. siswa bisa weruh larangan-larangan sing ana gugon tuwon
D. siswa bisa nyritakaken gugon tuwon

4. Bocah laire bareng sedina lanang wadon arane ....
A. anggana
B. dampit
C. grande
D. cukit dulit

5. Anak akeh sing urip mung siji arane ....
A. dampit
B. Anggana
C. Grande
D. cukit dulit

6. 1) Dampit 2) Anggana 3) Kembar
   4) Margana 5) Mpu 6) Blantik
Data ning duwur sing kepanjing gugon tuwon yaiku ....
A. 1, 3, 5 
B. 1, 2, 3
C. 2, 4, 6 
D. 4, 5 ,6 

7. Dong-dinge swara ning akhir gatra arane ....
A. guru lagu 
B. guru wilangan 
C. guru swara   
D. gatra

8. Tembang dandanggula, mijil, pucung, kinanti, iku kepanjing tembang ....
A. tembang gede 
B. tembang macapat
C. tembang tengahan
D. tembang kakawin

9. Saben dina Rani bebersih omah bae. 
Tembung bebersih ukara ning samping kepanjing tembung ....
A. Dwi lingga 
B. Dwi lingga salin swara  
C. Dwi purwa
D. Dwi wasesa

10. Sapa sing jerat-jerit ning tengah wengi mengkenen? 
Tembung jerat-jerit kepanjing ning tembung rangkep ....
A. dwi lingga 
B. dwi purwa 
C. dwi wasana
D. dwi lingga salin swara

11. Tembung ning ngisor sing kepanjing contone  tembung  dwi lingga  yaiku ....
A. tetukon                       
B. tetukuan
C. tuku-tuku                 
D. tukunen 

12. Tembung ning ngisor iki sing bli kepanjing ning bagian-bagian surat  yaiku ....
A. adangiyah    
B. titi mangsa  
C. satata basa
D. daftar pustaka

13. Sareng serat punika kula ngaturaken kauning. 
Ukara iku kepanjing ning bagian surat ....
A. bebuka      
B. adangiyah   
C. aakurmatan
D. titi mangsa

14. Surat sing isine kabar kematian / kesripahan diarani ....
A. surat pribadi   
B. surat lelayu  
C. surat kiriman 
D. surat perjanjian

15. Tembung ning ngisor sing ora kepanjing syarat pembawa acara yaiku ....
A. ucapan     
B. Intonasi   
C. Diksi
D. pengetahuan

16. “Hadirin ingkang kula muliyakaken, mangga acara niki dibuka klawan ngucap basmalah “  
Ukara ning duwur kepanjing ning .... 
A. hiburan    
B. Sambutan 
C. pembuka acara
D. penutup

17. Ning ngisor iki sing ora kepanjing urutan gawe karangan  argumentasi yaiku ....
A. nentokaken tema
B. ngrumusaken tujuan
C. nyusun kerangka karangan
D. mbahas pembukaan

18. “Ani ora manjing sekolah sebab lagi lara“   
Ukara iku baka disalin nganggo basa krama dadi ...
A. Ani mboten mlebet sekolah amargi sakit
B. Ani mboten manjing sekolah amargi sakit 
C. Ani mboten mlebet sekolah sebab sakit
D. Ani ora manjing sekolah amargi sakit

19. “Bapak saweg nanem pantun teng sabin“  
Ukara ning samping baka disalin nganggo basa ngoko ....
A. Bapak lagi nandur pari ning sawah
B. Bapak saweg nandur pari ning sawah
C. Bapak lagi nandur pari teng sawah
D. Bapak saweg nandur pari teng sawah

20. Tembung-tembung ning ngisor iki sing kepanjing tembung camboran wutuh yaiku ....
A. cireng   
B. lunglit   
C. teyam   
D. wadya bala

21. Ning ngesor iki sing kepanjing  tembung loro ngarep ngguri pada artine yaiku ....
A. nagasari
B. lunglit
C. cireng
D. wadyabala

22. Tembung-tembung ning ngisor iki sing kepanjing tembung camboran tugel yaiku ....
A. sapu tangan
B. wadya bala
C. angkara murka
D. depwur

23. Rudi tuku motor Mio ning toko Mulia Jatibarang. Sing kepanjing ning jejer yaiku ....
A. wingi awan
B. Rudi
C. tuku
D. motor Mio

24. Bapak nandur pari ning sawah. Sing kepanjing wasesa yaiku ....
A. Bapak
B. nandur
C. pari
D. ning sawah

25. Narti tuku tas ning toko Harapan. Sing kepanjing lesan yaiku ....
A. Sarti
B. tuku
C. tas
D. toko Harapan

26. Ukara ning ngisor iki sing kepanjing ukara tanduk yaiku ....
A. Nggambar pemandangan Adi
B. Pemandangan digambar Adi
C. Andi nggambar pemandangan
D. Andi pemandangan nggambar

27. Ukara ngisor sing kepanjing ning ukara tanggap yaiku .... 
A. Ani nggambar kembang
B. Ani nyiram kembang
C. Heri nandur kembang
D. Kembang ditandur Heri

28. Kirata basane “Sopir“ yaiku ....
A. baka ngaso mampir
B. baka ngaso nyopir
C. baka mangan bari nyopir
D. baka tuku baso bari mampir

29. Kirata basane “cangkir“ yaiku ....
A. siap mikir
B. kenceng piker
C. nyancang pikir
D. gawe mikir

30. Bapak mboten kiyat angkat jujung. Tembung kiyat baka disalin dadi tembung plutan (diringkes) yaiku.... 
A. kuat
B. kuyat
C. kyat
D. kwat

31. Barisan ... jurit arep pada mangkat perang. Tembung sing pas kanggo nyempurnakaken ukara yaiku ....
A. pran
B. para
C. pra
D. prana

32. Wong sing pegaweyane tukang nggawe keris arane ....
A. blantik
B. empu
C. dalang
D. greji

33. Wong sing pegaweyane tukang nglakonaken wayang arane ....
A. empu
B. belantik
C. dalang
D. greji

34. Saben taun masyarakat lelea nganakaken upacara ngarot. Tembung “ ngarot “ artine ....
A. upacara/slametan ngawiti macul ning sawah
B. slametan ngawiti derep pari ning sawah
C. Slametan ngarepaken puasa
D. Slametan ngarepaken lebaran

35. Tembung “ kamar “ baka ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....
A. km/
B. bb/
C. dm/
D. sm/

36.Tembung “ kangkung “ baka ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....
A. k=ku=
B. bku=
C. kcu=
D. kdu=

37. “ layah “ baka disalin nganggo aksara jawa yaiku ....
A. lyh
B.pyh
C. syh
D. gerh

38. bw= putih    baka disaling nganggo tulisan latin yaiku ....
A. bawang bombay
B. bawang abang
C. bawang putih
D. bawang lanang

39. “ Kapur sirih “ baka ditulis nganggo aksara jawa yaiku ....
A. kpu/ sirih
B. kpu/ bilih
C. kyu/ sirih
D. dpu/ sirih

40. bersKetn\   baka disalin nganggo basa latin yaiku ....
A. bebek goreng
B. beras ketan
C. beras putih
D. teko sekolah

II. Jawaben soal ning ngesor secara singkat lan jelas!
MASKUMAMBANG

Wanci ratri kemutan tan mari-mari
Uga wanci siang
Kelangan mboten kajagi
Marang wong tuwo kang seda

41. Goletana guru lagu lan guru wilangan tembang ning duwur!
42. Gawea parikan pantang wanda, patang wanda
43. “Sejene seneng nenandur uga seneng nggawe kerajinan”  ukara iki salinen nganggo basa krama.
44. Salinen nganggo aksara latin :   tuku Xmri
45. Salinen nganggo aksara jawa “ nyirami kembang “.

Bagi Anda yang membutuhkan soal UKK Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2006 atau KTSP silakan 


Soal UKK Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2006 atau KTSP
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon