May 2, 2020

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Kurikulum 2006

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Kurikulum 2006


Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2019/2020 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dibatalkan karena merebaknya pandemi virus corona di Indonesia. 

Dampaknya tidak hanya Ujian Nasional yang dibatalkan tetapi Ujian Sekolah SMP yang semestinya dilaksanakan gagal dilaksanakan. Walaupun sebenarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim sebenarnya memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah secara daring atau online. 

Tetapi karena tidak semua siswa memiliki perangkat seperti smartphone, tablet atau laptop, serta jaringan internet yang tidak stabil bahkan tidak ada sinyal, maka banyak sekolah yang tidak memaksakan untuk mengadakan pelaksanaan Ujian Sekolah. 

Namun demikian pada kesempatan ini kami membagikan akan soal dan kunci jawaban ujian sekolah tingkat SMP tahun pelajaran 2019/2020 yang dapat digunakan untuk pembelajaran di rumah atau bisa dimanfaatkan oleh bapak dan ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk pembuatan soal tahun berikutnya.

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2006 Tahun Pelajaran 2019/2020 : 

1. Indramayu keceluk daerah lumbung pari, kota pelem, kota lenga, lan uga kawentar ning batik tulise. Batik tulis Indramayu kawentar ning sebutane, yaiku batik proletar, utawa disebut batik rakyat sebab batik Indramayu lahir sing tangane rakyat utawa masyarakat Indramayu. Beda karo batik Jogyakarta, Solo, Cirebon, lahir sing kraton. Ukara sing beli cocok karo alenia ning dhuwur yaiku ....
A. Indramayu keceluk daerah kota pelem.   
B. Indramayu keceluk daerah kota lenga.
C. Indramayu keceluk daerah dodol lan trasi.
D. Indramayu keceluk daerah batik tulise.

2. Ukara ngesor sing nganggo sanepa, kejaba ...
A. Budi baka ngomong ambune arum jamban.
B. Bocah wadon sing ayu rambute kosi lurus.
C. Mang Darkum awake gering semangka.
D. Banyu kotor warnane bening leri.

3. Sirna ilang kertaning bumi.  Sengkalan ning duwur nodokaken taun pira?
A. 1400
B. 4100
C. 1945
D. 1954

4. Sengkalan sing dasare taun jawa diarani ....
A. Bumisengkala
B. Bulansengkala
C. Suryasengkala
D. Candrasengkala

5. Sengkalan sing dasare taun masehi diarani ....
A. Bulansengkala
B. Bumisengkala
C. Candrasengkala
D. Suryasengkala

6. Sing nyiptakaken lagu ”Gadis Indramayu” yaiku ....
A. H. Abdul Adjib
B. H. Udin Zhaen
C. Hj. Aas Rolani
D. Hj. Dariyah

7. Ukara ngesor sing manjing ukara hagnya, yaiku …
A. Nang, metaken buku ning duwur lemari!
B. Nok, ngemet bukune ning endi?
C. Nang, yayu arep ngemet buku.
D. Nok, bukune warna apa?

8. Ukara ngesor sing kepanjing  marang  ukara pamenging, yaiku …
A. Cah, blajare aja dolanan bae!
B. Cah, blajare mulai jam pira?
C. Cah, blajare maca donga dingin!
D. Cah, blajare mulai jam pitu!

9. Ukara ngesor sing kepanjing  ning  ukara lamba, yaiku ....
A. Ani saweg tumbas, Joni saweg tumbas. 
B. Dikin masak tapi Ahmadi ngunjuk.
C. Mimin saweg nyapu.
D. Bapa sareng ibu kesah teng Jakarta.

10. Ukara ngesor sing kepanjing  ning  ukara camboran, yaiku …
A. Bapa klambine teles kesiram wedang.
B. Budi lan Susi blajar ning kelas.
C. Kita lagi belajar Basa Indramayu.
D. Bibi tuku jabur ning pasar.

11. Wujude sandangan swara taling-tarung yaiku ....

12. Aksara carakan sing nganggo sandangan swara taling-tarung yaiku ....

13. Aksara Carakan sing nganggo sandangan mandaswara Le sing pas yaiku ....

14. Aksara Carakan sing nganggo sandangan mandaswara Re sing pas yaiku ....


15. Wujude sandangan pasangan pa yaiku ....

16. Wujude sandangan ya dan ma yaiku ....

17. Aksara Carakan Cebon-Dermayu sing nganggo sandangan pasangan Da  ....

18. Wujude sandangan aksara mandaswara cakra yaiku ....

19. Aksara carakan sing nganggo sandangan aksara mandaswara pengkal sing pas yaiku ....

20. Wujudé aksara swara E yaiku ....

21.Sedurunge agama Islam manjing ning Indonesia khususe ning Indramayu, upacara nadran wis ana namung arane dudu nadran tapi arane pesta srada. Pesta srada yaiku, salah sijine upacara pemujaan-pemujaan arwah nenek moyang masyarakat pesisir Indramayu, lan dianakna ning saben taun.
Upacara nadran atawa pesta srada mau, disebut uga ….
A. Pesta Mapag sri
B. Pesta  Ruwatan
C. Pesta Bebersih desa
D. Pesta Laut

22. (1) ditulis, mangan, ngopi (3) ngaji, kurung, dicuci
    (2) nyancang, nembang, ngukus (4) ngunduh, nyapu, mikir
Tembung-tembung sing nganggo ater-ater hanuswara sing bener yaiku ....
A. (2) lan (4)
B. (2) lan (3)
C. (1) lan (4)
D. (3) lan (4)

Ingkang dipun wastani apotik gesang ingih punika, taneman ingkang nggadahi khasiat obat, ingkang dipun tanem wonten latar utawa pekawisanipun griya. Taneman wau nggadahi khasiat utawi saged kangge obat tertamtu, katahipun gemantung dating wiyaripun pekawisan, tambah wiyar tambah katah taneman ingkang saged dipun tanem.

23. Tema paragraf ning dhuwur yaiku ....
A.  Pertanian
B.  Kebudayaan         
C.  Kesehatan
D.  Pendidikan

24. Pikiran utama paragraf ning dhuwur yaiku ....
A.  Apotik gesang yaniku taneman ingkang nggadahi khasiat obat.
B.  Ingkang dipun tanem nggadahi khasiat obat tertamtu
C.  Tambah wiyar berarti tambah katah taneman ingkang saged dipun tanem.
D.  Ingkang dipun tanem teng apotik gesang niki sampun katah

25. Ukara ngesor sing nganggo ater-ater hanuswara yaiku ....
A. Darni lagi jamu temulawak
B. Bibi lagi nandur pari.
C. Kita lagi buka warung.
D. Yayu lagi tuku beras ning pasar

26. Lare istri punika......widadari temurun saking kayangan.
Tembung seroja ingkang pas kangge nyempurnakaken ukara teng inggil, inggih menika ....
A. Gagah Perkasa
B. Suba Sita
C. Lir Penda
D. Gandas Luwes

27. Tembung entar yaiku ....
A. Tembung silihan
B. Tembung sindiran
C. Tembung sambungan
D. Tembung sandaran

28. Susi keceluk wong paling ayu ning desane, lan disenengi ning batur-bature.
Ungkapan Tembung entar sing pas kanggo ukara ning duwur, yaiku ….
A. Kembang Suruh
B. Kembang desa
C. Kembang Latar
D. Kembang Duren

29. Wijil Nangka arane Bethon, wijil asem arane arane ....
A.  Klungsu
B.  Pelok
C.  Kwaci
D.  Mlinjo

30. Apa arti panambang (- aken) ning tembung njukutaken?
A. Ngongkon wong ngarahkaken
B. Ngongkon wong nggawa
C. Duwe arti ngongkon
D. Ngongkon wong sejen supaya

31. Mir, tulung Tulis Formulir pendaftaran iki”.
Panambang  -aken sing bener kanggo nyempurnaken ukara mau yaiku ….
A. Tulisena       
B. Tulisaken         
C. Ditulisaken         
D. Nulisaken

32. Ukara ning esor iki sing kepanjing tembung nunggal misah yaiku .…
A. Faris lagi tuku buku ning toko, tokone parek sekolahan.
B. Carkum lagi macul ning sawah, sawahe amba pisan.
C. Mimin lagi mangan iwak, iwake tuku ning warung.
D. Ujang mangan godogan wijil beton ning buk beton guri umahe.

33. Tembung aran yaiku, tembung sing …
A. Dirangkep ucapane
B. Bisa diotak-atik
C. Nganggo ngarani arane barang
D. Padha artine

34. Titenana babagan/bagian surat ning esor iki
 Katur dumateng Nyi Sarni
 teng
 Jl. Bendungan Caplokan Losarang

 Babagan/bagian surat ning duwur mau arane....
A. Adangiyah       
B. Satata Basa       
C. Pembuka/purwaka   
D. Surasa basa/isi surat

35. “Surat sing isine kabar kematian/kesripahan” disebut ....
A. Surat Lelayu
B. Surat Pribadi     
C. Surat Kiriman     
D. Surat perjanjian

36. “Tembung loro utawa luwih sing duweni arti siji” yaiku diarani tembung ....
A. Tembung Aran        
B. Tembung Camboran           
C. Tembung Kriya
D. Tembung Nunggal Misah

37. Contohe tembung camboran tugel yaiku ....
A. Kacamata
B. Beras Ketan     
C. Cireng       
D. Kuping Gajah

38. Contoh  tembung camboran  wutuh yaiku ....
A. Batagor
B. Bangjo
C. Wartel
D. Kacamata

39. Ukara, ucapan, atawa tembung iku ana sing salah kaprah lan beli bisa dibeneraken sebab lamon dibeneraken malah dadi salah. Ukara, ucapan, atawa basa mau diarani/disebute ….
A. Rura Basa             
B. Tetembungan Juru
C. Gugon Tuwon
D. Tembung Entar

40. Ukara ning sor iki sing langka tembung Rura Basane yaiku ….
A. Fikri lagi mangan iwak
B. Tuti lagi bakar sate
C. Mimin lagi nggodog wedhang
D. Ibu lagi nguleg sambel

II. Wangsulana pitakon-pitakon ning esor iki sing singkat lan bener!

41. Bapa pucung guwa cerung ngisor gunung
Guwa yen binuka
Binuka minangka margi
Margi pangan kanggo njaga kasasaran

Tembang macapat ning duwur goletana guru lagu lan guru wilangane!
42. Tulisen syair baris 1- 4  tembang daerah ”Warung Pojok”
43. Gaweyen ukara hagnya nganggo basa krama, sing tembung :
    a. Tumbas
    b. Serat
    c. Maos
44. Salinen karo aksara carakan jawa!
Wong Dermayu doyan Gemuyu
45. Salinen karo tulisan latin !

Bagi Anda yang membutuhkan Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Indramayu Kurikulum 2006 silakan download di sini 

Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Indramayu Kurikulum 2006 silakan download di sini  


Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Kurikulum 2006
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon