Jun 17, 2021

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021 - Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi sehingga pelaksanaannya masih secara daring atau luring tetapi soalnya dibawa ke rumah masing-masing. 


PAT SMP Tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dari hari Senin tanggal 7 Juni 2021 hingga Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Pada kesempatan kali ini kami berikan soal dan kunci jawaban soal PAT Bahasa Indramayu kelas 8 yang bisa digunakan untuk analisis soal dan referensi pada tahun berikutnya.


Berikut Soal dan Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021 : 

I. PILIHAN GANDA


Kangge soal nomer : 1 lan 2

Gambar ning nduwur sing kepanjing poster yaiku nomer ….

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,3

D. 1,4


2 Gambar ning nduwur sing kepanjing iklan yaiku nomer ….

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,3

D. 3,4


3 Gambar utawa selembaran kertas sing ukurané gedé nganggo plakat, baliho, benner sing dipasang ning tempat umum arané ….

A. iklan

B. poster

C pariwara

D. wewara


4 Jenis kegiatan sing ngupahi informasi ngenalaken lan nawaraken barang lan jasa sing nggunakaken media masa utawa elektronik arané ……

A. Iklan

B. poster

C. pariwara

D. wewara


5. 


Tujuane nggawé reklame iklan ning nduwur yaiku ….

A. Pamer barang produksi

B. Njelasaken barang

C. Nawaraken barang

D. Ngupai hadiah barang


6 1. Ngupai weruh produk sing diadol

2. masyarakat kudu tuku hasil produksi

3. Mromosikaken ning wong séjén, bab hasil produksi,

4. supaya olih pujian sing masyarakat

Pernyataan ning nduwur sing dadi daya guna reklame paling bagus yaiku….

1 2 3 4

A. 1,2

B. 3,4

C. 1,3

D.2,4


7. 


Syarat gawé reklame iklan baka nyusun tembung, ukarane kudu sing ….

A. cindek bae

B. nganggo basa daerah

C. bagus sing dawa

D. singkat lan jelas


8 Baka dideleng ning penampilané pariwara iku ana telu yaiku pariwara audio, visual lan audio visual. Baka pariwara audio visual iku sing wujudé bisa dirungokaken lan bisa ….

A. bari kuping

B. dirasaaken

C. dideleng

D. dirungokaken


9 Pariwara sing mediané tulisan, gambar-gambar iku kepanjing ning pariwara

A. pariwara audio

B. pariwara video

C. pariwara visual

D. pariwara ning njero ruang


10 Nagasari

Tingkah polah

Wadyabala

Conto tembung loro utawa luwih sing nduwe arti siji ning nduwur arané ….

A. tembung kriya 

B. tembung aran

C. tembung camboran

D. tembung rangkep


11 Kangge soal nomor 11, 12

1. lunglit

2. bangjo

3. depwur

4. tegal sawah

5. méja kursi

6. gedé cilik

Tembung ning nduwur sing kepanjing tembung camboran wutuh yaiku ….

A. 1,2,3

B. 2,4,5

C. 3,4,5

D. 4,5,6


12 Sing kepanjing tembung camboran tugel yaiku nomer ….

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 3,4,5

D. 4,5,6


13. Kangge soal nomer 13 s.d 18

Bapak pucung dudu watu dudu gunung

Menclok lambung kiwaCekelane kaya anjir

Pang digdaya bisa ngambah jumantara

Tembang ning nduwur kepanjing tembang ….

A. tembang gede

B. tembang macapat

C. tembang tengahan

D. tembang modern


14 Judul tembang ning nduwur yaiku ….

A. Sinom

B. Pucung

C. mijil

D. kinanthi


15 Jumlah gatra ning tembang nduwur yaiku ….

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


16 Guru lagu lan guru wilangan ning baris terakhir yaiku ….

A. 12a

B. 12i

C. 12o 

D. 12 u


17 “pang digdaya bisa ngambah jumantara” tembung jumantara artiné ….

A. awang-awang

B. darat

C. segara

D. gunung


18 Tembang ning nduwur nduwéni badhekan. apa badhékané tembang ning nduwur ?

A. capung

B. manuk

C. kupu-kupu

D. kapal mabur


19 Kangge soal nomer : 19 s.d. 21

Tembang:

Kelingan kula kelingan

Pelesiran jalan-jalan

Lunga piknik ning cibulan

Rame-rame lan bebaturan

Angin gunung sumeliwir

Banyu bening iwake pating kelipir

Lanang wadon adus-adusan

………………………………………….

Ukara sing pas kanggo nglengkapi tembang ning nduwur yaiku ….

A. gede cilik pemandangan

B. gede cilik bebaturan

C. gede cilik tangisan

D. gede cilik sesenengan


20 Judul sing pas tembang ning nduwur yaiku …..

A. Warung pojok

B. Pemuda idaman

C. Cibulan

D. Tetes banyu mata


21 Akeh wong pada kélingan … masakan 

Akéh wong kédanan …. Pelayan

Ora klalén kesopanan

Etung-etung kenalan 

……………………………….

Seniman sing dadi /pencipta seni lagu daérah ning nduwur yaiku …..

A Sugra

B. Talam

C. Jayana

D. H. Abdul Ajib


22 Baka dideleng ning wasésané ukara iku dibagi loro yaiku ukara tanduk lan ukara tanggap. 

Tembung ning ngisor sing kepanjing ning ukara tanduk yaiku ….

A. Embér dicangking rudi

B. Karti nyapu latar

C. Latar disapu siti

D. Kembang ditandur ranti


23 Ranti nandur kembang ning ngarep omah 

Sing kepanjing jejer ning ukara kuen yaiku

A. Ranti

B nandur

C. kembang

D. arep omah


24 Pak rudi tuku motor ning anjatan. 

Sing kepanjing wasésa yaiku …..

A. Pak rudi

B. tuku

C. motor

D. ning anjatan


25 Kangge soal nomer 26 s.d 29

Wacana

Jaka Dolog

Dicritaaken ning jaman bengén ning Indramayu ana dongéng sing kawentar yaiku dongeng : 

Jaka Dolog. Baka disimak tembung Jaka artine bocah enom, Dolog artine bodo utawa sing dianggep alon cara pemikirane, tapine Jaka Dolog kepanjing bocah sing nurut lan bekti pisan ning wong tuwane. 

Jaka Dolog menengé bari miminé sing wis tuwa, kerjaané Jaka Dolog bari mimine yaiku nggoleti iwak ning kali, ning pesisir kadang ning émpang-émpang. Baka lagi ana rejeki yaiku baka geguris iwak ning empang sing tembé dikeked asilé iwaké cukup lumayan, ana mujaer, urang, boso, blanak, lundu lan sejen-sejene.baka ana rejekine olih iwak bandeng, kakap kadang urang pedet.

Crita Jaka Dolog baka disimak kepanjing ning crita ….

A. babad

B. legénda

C. hikayat

D. crita


26 Miturut crita Jaka Dolog senajan bocahe dianggep alon cara pemikirane nanging nduweni 

sifat …..

A. keras

B. males

C. bekti

D. badeg


27 Saben dina kerjaane Jaka Dolog bari mimine yaiku …..

A. petani

B. Nelayan

C. nggoleti iwak kali

D. nggoleti kayu


28 Jaka Dolog lagi nggoléti iwak ning empang.

Basa kramane “ nggoleti” yaiku ….

A. ngilari

B. numbasi

C. makani

D. naburi


29 “ wau enjing jawoh mawon “

Baka disalin nganggo basa ngoko yaiku ….

A. mau ésuk udan mawon

B. mau ésuk udan bae

C. mau ésuk jawoh bae

D. mau ésuk jawoh mawon


30 Pembawa acara utawa MC ( Master of Ceremony ) nduweni tugas penting ning pelaksanaan salah sijine acara. Kenangapa? sebab nyenengaken, tertib lan meriah. Sejene iku uga tanggung jawab ning kelancarane acara sing permulaane sampe rampung. 

Ana bab-bab sing kudu dikuasai ning pembawa acara. 

Ning ngesor iki sing ora kepanjing syarat-syarat pembawa acara ….

A. ucapan

B. intonasi

C. diksi

D. pengetahuan


31 Pembawa acara nduwéni tugas penting ning pelaksanaan acara sebab……

A. acarané guyonan

B. acarané meriah

C. acarané nyenengaken

D. nyenengaken, tertib, lan meriah


32 Pembawa acara kudu percaya diri, aja kedeleng ragu-ragu , sikape kudu santun tapi nyenengake lan luwes disawang baka krungu suarané pembawa acara dadi seneng sebab omongane nyenengaken uga busana sing dienggo pantes lan pas ning situasi iku. Pernyataan 

kuen kepanjing ning bab …..

A. diksi

B. ucapan

C. intonasi

D. penampilan


33 Hadirin ingkang kula mulyaaken, mangga acara niki dibuka klawan ngucap “ basmallah”. 

Ukara iku kepanjing ……

A. pembuka acara

B. sambutan

C. hiburan

D. penutup


34 Abang-abang dudu jamu 

Aja bimbang ………….

Tembung sing pas kanggo nglanjutaken parikan yaiku …..

A. luru jamu

B. luru madu

C. luru ilmu

D. luru sangu


35 Dawané ana 25 meter. Angka 25 baka ditulis nganggo angka jawa yaiku….

Jawaban : C


36 Angka carakan jawa jumlahe sing baku ana 10. Angka 10 baka ditulis nganggo angka jawa 

yaiku ….


Jawaban : A


37. 


 baka ditulis nganggo tulisan latin yaiku ….

A. sebelah

B. sepolah

C. sekolah

D. gerabah


38. 
baka ditulis nganggo tulisan latin yaiku ….

A. segrabah

B. sekolah

C. sejarah

D. sebelah


39 “ jam tangan “ baka ditulis ning aksara carakan yaiku ….

Jawaban : A


40 “tuku bal” baka ditulis nganggo aksara carakan yaiku ….
Jawaban : A


II. Uraian

41. Gawéa parikan sing 4 wanda + 4 wanda

42. Salinen nganggo basa krama “mau bengi udané gedé pisan”

43. Salinen nganggo basa ngoko “ Unggal sonten kula sareng réncang-réncang sami olah raga”

44. Tulisen nganggo aksara jawa “Sepatu anyar”

45. Salinen nganggo tulisan latin


Jawaban Uraian 

41. Pitik blorok, manak siji

Bocahe kapok, malah ndadi

42. Wau dalu jawohe ageng sanget 

43. Saben dina kita bari batur-batur pada olah raga 

44.  


45. Tingkah polah


Bagi Anda yang membutuhkan Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021 silakan download disini 

Kunci Jawaban Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021 silakan download disini  

Kisi-kisi Soal PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021 silakan download disini Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu Kelas 8 Tahun Pelajaran 2020/2021
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon