Jan 8, 2022

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 -  Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun depan.


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2021/2022, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.


Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2021/2022 : 

 

I. Pilihen jawaban sing bener kelawan milih huruf A,B,C dan D sing ana ning arep jawaban

Titenana cuplikan teks pidato ning sor iki!

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Bapak-ibu, sederek sedaya ingkang kula hormati. Tanggal 10 November 1945 inggih punika dinten nganggepangneling-elingwontene sejarah. Nalika dinten punika para pahlawan bangsa Indonesia mbela negara, ngusir penjajah, lan negakaken kemerdekaan teng Kota Surabaya.


Milane kula sedaya ingkang dados generasi penerus wajib ngeling-ngeling wontene tanggal punika. Kula sedaya wajib ngormati jasa pahlawan ingkan gsampun nyumbangaken tenaga, pikiran, getih lan nyawa nipun kangge kemerdekaan Indonesia. Semangate para pahlawan kedadosdene ombak samudra, silih gumanti nrejang daratan, boten wonten mandege. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Segala ingkang dados penghalang kangge kamerdekaan, dibrantas telas. 


Cekake, teng zaman saniki pembangunan teng dusun utawi sekolah sadaya saged lancar lan saged laksana, menawi kula sedaya saged nggadahi semanget kedadosdene para pahlawan bangsa.


Selanjenge, teng dinten punika, etang-etang nerasaken amanate para pahlawan bangsa ingkang sampun wangsul teng alam kelanggengan, mangga kula sedaya ningkataken kerja sesarengan. Mugi-mugikula sedaya saged manunggal, purun brayan, purun gotong royong, pelaksanaan pembangunan teng dusun utawi sekolah saged laksana lan hasil.

Semanten atur kula, nyuwun ageng ingapunten bilih wonten criosan kula ingkangn dadosaken boten eca teng manah. Tumbaskupat teng Jagapura Upami kula lepat dipangapura


Wassalamu’alaikum Wr.Wb


Dipetik saking buku Blajar Lan Sastra Dermayu Kelas IX


Nomor 1-5 mangga ningali wacana ning dhuwur

1. Teks pidato ning duwur sing nuduhaken Parikan inggih punika ….

A. Bongkoh kupat jangan bendara, Bilih lepat nyuwun pangapura

B. Ilat ora winengkon, lambe ora bebalungPring nom tinejat miring

C. Tumbaskupat teng Jagapura Upamikula lepat dipangapura

D. Mugia kula sedaya saged mendet hikmah lan mupangate unjunga puniki


2. Tanggal 10 November 1945 teng Surabaya wonten sejarah kepripun....

A. Para pahlawan bangsa Indonesia mbela negara, ngusir penjajah, lan negakaken kemerdekaan

B. Pembangunan teng dusun utawi sekolah

C. Nangngge pangeling-eling kemerdekaan RI

D. Kedah ngormati Pemimpin Negara


3. Semanget para pahlawan boten wonten mandege, istilah sing wakilaken semangate pahlawan, yaiku...

A. Purun Brayan

B. Kelanggengan

C. Silih Gumanti

D. Ombak Samudra


4. Wangsalan “Rawe-rawe rantas malang-malang putung”nduweni maksud/makna…

A. Ikhlas ngorbanaken punapa mawon

B. Segala ingkangdados penghalang kanggekamerdekaan, dibrantastelas

C. Diterjang mangsa wurunga

D. Boten ngarepaken upah lan bayaran


5. Semanten atur kula, nyuwun ageng ingapunten bilih wonten criosan kula ingkang ndadosaken boten eca teng mana. Ukara puniki bagian pidato saking .…

A. Isi/Maksud pidato

B. Tembung pembuka

C. Salam pungkasan

D. Tembung pungkasan


6. Assalamu’alaikum wr wb, kapanjing bagian ….. teng pidato.

A. Salam pungkasan

B. Salam Pembuka

C. Tembung Pembuka

D. Tembung Pungkasan

7. Kula ngaturakenkesuwun sanget dumateng para panitia ingkang ingkang nyukani kesempatan dumateng kula. Ukara niki kelebet bagian … pidato. 

A. Salam pungkasan

B. Salam Pembuka

C. Tembung pembuka

D. Tembung pungkasan


8. Mangga sareng-sareng mbantos rencang ingkang perlu dana kangge bea siswa. Ukara punika kepanjing teng bagian pidato....

A. Isi/Maksud pidato

B. Tembung pembuka

C. Salam pungkasan

D. Tembung pungkasan


9. Kula nulis teks pidato ning umah.

Dhodhoke têmbung sing bênêr miturut ukara ning dhuwur yaiku....

A. Kw- J- W- L

B. Kt- J- W- L

C. J- W- L- K

D. J- W-K


10. Dina Jumat ning aula sekolah. Pa Didi maca pidato.

Miturut ndhodhoke têmbung gatra-gatrane ukaraning dhuwur sing bênêr yaiku ...

A. Kt-W-J- L –Kw

B. Kw-Kt- J –W- L 

C. Kw- J- W- L- Kt

D. Kt- J- W- L- Kw


11. Tembung  ning esor niki ingkang kepanjing tembung ater-ater sing leres, yaiku...

A. Selajenge

B. Nyapu

C. Kelanggengan

D. Negakaken


12. Tembung “nggadahi” ning ukara “menawi kula sedaya saged nggadahi semanget kedadosdene para pahlawan bangsa” kepanjing ater-aterlan panambang...

A. Ng- lan– i

B. Ngga- lan –hi

C. N- lan –dahi

D. Nga- lan –hi


13. Ukara ning sor niki sing nggunakaken tembung pengiket (kata sambung) sing nduweni arti njumblahaken, yaiku...

A. Yen engko menang maning, terus lawan Korea Selatan menang

B. Tapi gawang Indonesia uga kebobolan, yaiku ning menit 19

C. Indonesia bisa duwe bijih sanga, kerna menang ping telu.

D. Tandinge bola iku kaitane karo babak penyisihan Piala Asia Umur-23 mengesor


14. Tembung lingga (kata dasar) ning ater-ater lan panambang ana nin tembung...

A. Mengesor

B. Kebobolan

C. Kaitane

D. Tandinge


15. Yani manjinge sing guri. Basa kramane manjingeyaiku...

A. Mendet

B. Angsal

C. Mlebet

D. Wantun


16. Ora duwe duit kanggo nglanjutaken sekolah.

Basa kramane ukara ning dhuwur yaiku...

A. Boten gadah artos kangge mlajengaken sekolah

B. Boten gadah artos kangge majengaken sekolah

C. Boten gadah yatra kangge majengaken sekolah

D. Boten gadah yatra kangge nglajengaken sekolah


17. Basa padinan (ngoko) “kedah” yaiku...

A. Sugih

B. Kayane

C. Kudu

D. Lamun


18. Kula kuh nembe sumerep wonten putusan dinten basane mimi sejagat pinika.Basa padinan “sumerep” yaiku....

A. Mbuh

B. Weruh

C. Langka

D. Masih


19. (1) Kula (3) Siweg

    (2) Nyerat (4) Surat

Urutan tetembungan sing bener kanggo ukara iku...

A. (1-3-2-4)

B. (1-2-3-4)

C. (1-4-3-2)

D. (2-3-1-4)


20. Tembung pengiket sing nduweni arti njumblahaken ning ukara, “Aman......Amin iku kakang adi, sing leres yaiku..

A. Uga

B. Terus Maning

C. Karo

D. Toli


21. Tembung pengiket sing nduweni arti seteruse ning ukara, “Yen nulis kabeh....sapa sing maca”, sing leres yaiku...

A. Toli

B. Klawan

C. Lan

D. Karo


22. Akeh pelem katon..... tandane wis mateng. Tembung rangkep dwilingga semu sing pas kangge ngisi titik-titik yaiku...

A. Di abang

B. Te Abang

C. Abangan

D. Abang-abang


23. “Kerna kaudanan, Dede... klambi bae. Tembung rangkep dwilingga salin swara sing pas kangge ngisi titik-titik yaiku...

A. Ganti-ganti

B. Gonta-ganti

C. Geganti

D. Gantian


24. Wangsalanikuasalesing tembung/kata “wangsal-wangsul”. Wangsal-wangsuln duwei arti...

A. Maksud utawa arti

B. Rangkeputawa ganda

C. Jawab utawa balik

D. Ukarautawa kalimat


25. Wangsalan sing duwe patokan urutan ukara/kalimat, akehe wanda lan purwakanti yaiku...

A. Wangsalan Wutuh

B. Wangsalan cendhek

C. Wangsalan Lamba

D. Wangsalan rangkep


II. Wangsulana pitakonan niki kelawan singget uga leres !


26. Tulisan sing kasebut wewara iku kudu nduweni syarat-syarat, sebutaken syarat-syarate punapa bae !

27. Salinen nganggo basa krama ukara ning sor iki !

Leptop bisa nganggo ngetik utawa gawe gambar

28. Jelasaken arti paribasa ning esor iki!

a. Aja kakehan rundang-runding, waktu kari sending

b. Larang dadi barang, murah dadi runtah

c. Becik ketitik, ala ketara

29. Ukara ning esor iki salinen nganggo aksara jawa !

Wayah esuk kukila ngoceh sesautan

30. Salinen nganggo tulisan latin!  


Bagi Anda yang membutuhkan Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 silakan download disini 
Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 9 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon